Jak se vyvíjejí insolvence v České republice v roce 2016?

Pokles insolvencí pokračuje i v letošním roce a je proti roku 2015 výraznější. Za první čtvrtletí roku 2016 bylo podáno celkem 7506 insolvenčních návrhů. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015 poklesl celkový počet insolvenčních návrhů o 11,3 %. Proti stejnému období let 2015/2014 se jedná téměř o trojnásobný pokles.

Klesající tendence vykazují i oba sledované segmenty – u firem činí pokles insolvenčních návrhů za první kvartál proti roku 2015 21,8 % a u fyzických osob (včetně nepodnikajících živnostníků)     10,2 %. Za čtvrtletí roku 2015/2014 činily poklesy u firem pouhých 3,82 % a u fyzických osob to bylo jen 3,95 %.

Insolvenční řízení zasáhlo v prvním čtvrtletí 2016 řadu velkých a významných firem. Např. hned v lednu podala společnost E.ON ENERGIE a. s. insolvenční návrh na obchodníka s plynem, firmu Greenex s. r. o. a 2.3.2016 rozhodl soud o úpadku firmy. Další významnou firmou, která se hned v lednu 2016 dostala do potíží, byl jihlavský MOTORPAL, a. s. Také tato firma spadla 9. 2. 2016 do úpadku. Již pětkrát byl insolvenční návrh podán na společnost POLDI s. r. o. V březnu 2016 se podruhé v insolvenci ocitla společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. První insolvenční návrh v roce 2014 byl soudem hned odmítnut. V současném insolvenčním řízení soud ještě nerozhodl. Společnost považuje insolvenční návrh firmy VINO CZ s. r. o. za šikanózní.

 

Tzv. šikanózním insolvenčním návrhům by měla předcházet připravovaná novela insolvenčního zákona. Jako další opatření by v zákoně mělo být zavedeno tzv. předběžné posouzení věřitelského návrhu. V případech, že soud bude mít podezření nebo pochybnosti, zda insolvenční návrh nevede ke zneužití práv ze strany soutěžících subjektů nebo zda není zjevně bezdůvodný, může rozhodnout, že insolvenční návrh se po stanovenou dobu nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Naopak, jako nástroj k eliminaci nekalostí kolem zbankrotovaných firem by novela zákona měla umožnit státu předcházet těmto praktikám. Nástrojem bude nový elektronický systém ministerstva spravedlnosti, který by měl automaticky hlásit podezřelé insolvenční návrhy.

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurzů bylo v prvním čtvrtletí roku 2016 prohlášeno 488, z toho počet živnostníků činil 266. I v této kategorii zaznamenáváme proti roku 2015 pokles, a to o necelých 11 %.    Z celkového počtu firem v konkurzu nám roste podíl živnostenských firem, za první čtvrtletí 2016 jich bylo 54,5 %.

 

Tabulka 1  Insolvenční návrhy v ČR*

 

2014

2015

2016

 

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

1

2486

259

2227

2353

264

2095

2119

219

1900

2

3004

292

2712

2831

261

2570

2707

225

2482

3

3329

340

2989

3282

332

2950

2680

226

2454

4

3311

346

2965

2918

280

 2644

5

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2898

290

2608

3025

272

2753

7

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

8

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

9

 2885

 285

2600

2445

190

2255

10

2998

284

2714

 2741

250

 2491

11

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

12

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

celkem

35140

3563

31577

32353

3004

29349

7506

670

6836

 

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Tabulka  2  Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy podnikatelů

Měsíc

2013

2014

2015

2016

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

170

96

2

180

59

227

100

180

89

172

96

3

180

71

193

94

203

102

146

74

4

190

61

206

94

209

110

5

181

62

185

85

191

106

6

167

52

216

91

205

112

7

191

78

228

105

174

97

8

165

83

187

91

163

80

9

179

69

207

94

185

107

10

196

78

200

102

190

100

11

212

87

175

87

187

105

12

183

94

186

91

141

77

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

488

266

zdroj: Creditreform

 

Tabulka 3  Firmy v konkurzu podle obratu (první čtvrtletí 2016)

IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat

63489821

Tabák Plus, spol. s r.o. Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

85

2 542 818 000

26168545

BRUTO a.s. Velkoobchod s palivy a mazivy

0

1 128 141 000

27138399

STATSCHECHIA spol. s r.o. Mezinárodní a vnitrostátní nákladní autodoprava

365

1 122 600 000

25170961

KAMION TRANSPORT s.r.o. Mezinárodní a vnitrostátní nákladní autodoprava

252

872 583 000

28853440

Selevia s.r.o. Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

3

792 801 000

24843318

KRATOLIA Trade a.s. Výroba bionafty

32

754 053 000

25504878

FRIGOPRIMA spol. s r.o. Výroba a velkoobchodní prodej mražených polotovarů

55

343 456 000

27395545

AFCON POWER & AUTOMATION s.r.o. Elektrické instalace

34

246 362 000

29269199

PIXMANIA s.r.o. Poradenství v oblasti řízení

108

194 633 000

27893731

MARINE TOUR s.r.o. Provozování cestovní agentury

12

185 888 000

zdroj: Creditreform

Druhým, málo využívaným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

V prvním čtvrtletí roku 2016 byly povoleny čtyři reorganizace, a to firmě APOS-AUTO, s. r. o., D.K.E. Dobré s. r. o., Chrudim IRON & STEEL, s. r. o., a Ing. Roman Skočdopole. Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce března 2016 soudem povoleno 137 reorganizací.

Počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů, od roku 2008, kdy vstoupil v platnost insolvenční zákon, stále rostly. Tempo nárůstu počtu insolvenčních návrhů se poprvé snížilo v roce 2014. V roce 2015 se snížily počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů, proti roku 2014 o 7,1 %. A v prvních třech měsících roku 2016 zaznamenáváme v kontextu srovnatelného období 2015 pokles dokonce ve výši 10,2 %.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prvním čtvrtletí roku 2016 bylo podáno celkem 6683 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 5739 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno ve 140 případech, u 5563 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 Pravděpodobnost schválení oddlužení se v posledních letech výrazně zvýšila. Zatímco v roce 2008, kdy insolvenční zákon vstoupil v platnost, bylo schváleno jen 40 % ze všech žádostí o oddlužení, v roce 2011 to bylo již 64 % a v roce 2015 dokonce 82 %. Ze všech žádostí o oddlužení podaných v období od roku 2008 do konce března 2016 činil počet schválených oddlužení 74,2 %.

Návrh novely insolvenčního zákona, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti, může přinést zadluženým fyzickým osobám řadu komplikací. První bude absolutní povinnost podat návrh na povolení oddlužení pouze v elektronické podobě. Pokud tak dlužník neučiní, soud návrh odmítne. Další komplikací bude skutečnost, že dlužník si již sám o oddlužení nemůže požádat (pokud není právník, ekonom s magisterským titulem nebo nemá zkoušku insolvenčního správce). Dlužník bude muset využít služeb advokátů, notářů, insolvenčních správců nebo určených akreditovaných osob. Advokáti, notáři a insolvenční správci si nově budou moci účtovat odměnu pouze 4000 Kč za jednotlivce a 6000 Kč za manžele. Akreditované osoby pak poradenství musí realizovat zdarma. Podle zástupců z Asociace pro oddlužení lze očekávat, že zájem o poskytování služeb v oblasti oddlužení mezi určenými osobami bude nízký a dlužník se nebude mít na koho obrátit.

 Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 2015 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky.

 Vzhledem k ekonomickému vývoji a  k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 2016 klesající tendence.

Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.*

/TZ/

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *