Vzdělávání úředníků: V obcích by uvítali více volnosti a peněz

Názory na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, které jsme získali v naší anketě, se shodují v jeho potřebnosti. Avšak nad systémem, nastaveným v zákoně o úřednících územních samosprávných celků, velký jásot nezaznívá.

Na několik vybraných obecních nebo městských úřadů v různě velkých sídlech jsme adresovali následující otázky, které se týkají vzdělávácí praxe úředníků, zaměstnanců veřejné správy případně zastupitelů:

1. Jak je vzdělávání organizováno? 2. Které vzdělávací zařízení/instituce nejčastěji využíváte a o jaký typ vzdělávacích aktivit je největší zájem? 3. Realizovali jste či zapojili jste se do vzdělávacího projektu s podporou EU fondů? 4. Jak hodnotíte současné nastavení systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy (OÚ/MěÚ), příp. zastupitelů?


Marie Kozlová, referentka OÚ Darkovice (asi 1230 obyv., okr. Opava)

1. O účasti na školení či semináři se zaměstnanci většinou rozhodují sami podle aktuální potřeby a na základě zasílaných nabídek. Někdy je vyzve k účasti na školení starosta. Zastupitelé (mimo starosty) se vzdělávacích akcí účastní výjimečně.

2. Obvykle využíváme školení pořádaná v dostupné vzdálenosti, zejména v Ostravě. Nejčastěji využíváme semináře a konzultační dny pořádané krajským úřadem (úředníci), placené semináře (úředníci, starosta).

4. Pokud jde o nabídku vzdělávání, hodnotíme ji jako průměrnou. Občas jsou semináře příliš všeobecné, takže se na nich účastníci nedozví konkrétní praktické věci (např. při zavádění registrů se na seminářích hovořilo všeobecně, nikdo nepředvedl, jak bude vše fungovat, chyběly praktické příklady využití).

Bc. Petra Musilová, tajemnice MěÚ Doksy (asi 5170 obyv., okr. Česká Lípa)

1. Vzdělávání našich úředníků se řídí plánem, finální rozhodnutí o účasti na kurzu má vedoucí úřadu. Zastupitelé se vzdělávají, pokud projeví o seminář zájem. Finální rozhodnutí přísluší paní starostce. Zatím se nestalo, že by požadavky na vzdělávání převážily nad alokovanými prostředky.

Vzdělávací plán je primární, ale objeví-li se aktuálně potřeba, s níž se v plánu nepočítalo, a jsou-li finance, dostane takový potřebný kurz přednost.

2. Zaměstnanci a zastupitelé obvykle vybírají z nabídky Institutu pro veřejnou správu (IVS) Praha, výborné zkušenosti máme se vzdělávacími společnostmi Aperta, Vzdělávací centrum Střední Čechy, Datacentrum, Alathea či NICOM (počítačové dovednosti).

Nejčastěji jsou to jednodenní otevřené odborné kurzy či semináře. Zastupitelé se zapojili do projektu Vzdělaný zastupitel. Úředníci si volí odborná témata spojená s jejich funkcí. V souvislosti se zavedením pravidelných hodnoticích pohovorů všichni zaměstnanci letos absolvovali školení na míru na dané téma. Většina úředníků letos také absolvovala alespoň 2 dny počítačového školení. Zaměření a úroveň byly stanoveny rozřazovacími testy, které dodala a vyhodnotila vzdělávací společnost.

4. Stávající systém vzdělávání nepovažuji za šťastný. Předepisuje počet školicích dnů pro všechny úředníky bez ohledu na odbornost a náročnost pracovní pozice (18 dnů za 3 roky) a neřeší financování takto rozsáhlého vzdělávání. Uznává jen akreditované vzdělávání (které je dražší). Přitom na mnoha pozicích (typu mzdová účetní malého úřadu) stačí krátký každoroční neakreditovaný »upgrade« znalostí.

Ing. Jarmila Horská, tajemnice MěÚ Hodonín (asi 25 300 obyv.)

1. Návrh obsahu vzdělávacího plánu si nejprve vypracovávají sami úředníci a v souladu s připravovanými legislativními změnami návrhy upravují a schvalují vedoucí příslušných odborů, finální verzi potvrzuje vedoucí úřadu. V případě aktuální potřeby se plán aktualizuje.

Při schvalování účasti úředníků na vzdělávacích akcích dám na doporučení vedoucích odborů, kteří nejlépe posoudí potřebnost a přínos pro své podřízené. Stejný postup uplatňujeme u ostatních zaměstnanců zařazených do úřadu či organizační složky. O účasti zastupitelů na vzdělávací akci rozhoduje starosta či jeho zástupce, někdy rada města.

2. Využíváme nabídky IVS Praha, ale vzhledem ke vzdálenosti vzdělávacího zařízení (Benešov u Prahy) s vyššími náklady pro obec i řady dalších akreditovaných zařízení. Dobré zkušenosti máme např. s TSM, NOVEKO, Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, Společností sociálních pracovníků, RENTEL či KRES. Přínosná jsou školení Krajského úřadu JMK, ČSOP, OHK, Střediska vzdělávacích kurzů Kovařík, Obrtlík aj., pořádaná zdarma nebo za rozumnou cenu.

Převažují odborná školení, ale zaměstnanci se školí i v měkkých dovednostech (např. jednání s problémovými klienty, schopnost přijímat úkoly), vedoucí i v oblasti řízení. Využíváme též e-learning.

3. V letech 2005-2006 jsme se ve spolupráci s krajem zúčastnili projektu Trenérské a lektorské dovednosti I a II (komunikační styl, techniky naslouchání, prolamování bariér, řešení konfliktů, příprava struktury a obsahu prezentace apod.). V období 2006-2007 jsme vypracovali projekt Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb Města Hodonína (bloky školení pro pracovníky odboru sociálních služeb). V letech 2009-2010 to bylo Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb. Schválen máme projekt Vzdělaná samospráva – MA 21 a máme žádost na MPSV na projekt Transparentní otevřený profesionální úřad – MěÚ Hodonín »s lidmi pro lidi«.

4. Zajistit každému úředníkovi (a to je i informatik, účetní nebo pracovník podatelny) různorodá a přitom akreditovaná školení v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů za 3 roky není snadné. Přitom máme léty ověřeny školicí instituce a lektory – odborníky, kteří přijíždějí k nám či do blízké lokality a vedou kvalitní školení za přiměřenou cenu, bohužel bez akreditace. Odborné porady (školení) pořádané krajem též nelze započítat do požadovaného počtu.

Pokud jde o zastupitele, domnívám se, že by jistě ocenili zákonem stanovený blok školení pro »nováčky«, jenž by poskytl průřez znalostí v oblasti veřejné správy, zákona o obcích i měkkých dovedností.

Uvítala bych i větší dávku důvěry ze strany ministerstva a zákonem dané zvýšení pravomoci vedoucím úřadu při rozhodování o účasti zaměstnance na školení, jež by nebyla tak sešněrována zákonem nekompromisně danými požadavky.

RNDr. Vladimír Nožka, tajemník MěÚ Jablonné nad Orlicí (asi 3300 obyv., okr. Ústí nad Orlicí)

1. Náš pověřený úřad patří počtem svých zaměstnanců mezi menší úřady a většinu činností souvisejících se vzděláváním vykonává tajemník. Vedoucí odborů sledují a navrhují vzdělávání svých podřízených především z pohledu odbornosti včetně změn v legislativě, konečné rozhodnutí má tajemník.

Vedle vzdělávacího plánu, který se individuálně aktualizuje, si vybraní úředníci mohou rozšířit své znalosti např. dalším studiem nebo získáním druhé ZOZ v režii zaměstnavatele. Část z nich tuto možnost využívá.

2. Obvykle využíváme osvědčené instituce či lektory. Nezáleží tolik na tom, zda se jedná o akreditovanou instituci, ale na přínosu pro zaměstnance. Dobrou zkušenost máme např. s IVS Praha. Nejčastěji volíme e-learningové kurzy s ohledem na úsporu financí i času. E-learning využívají řadoví úředníci i vedoucí. Využíváme i školení krajského úřadu. Zastupitelé města se vzdělávají výjimečně, většinou ti noví na začátku volebního období. Forma je prezenční.

3. V letech 2010-2011 jsme realizovali projekt z OP LZZ zaměřený na personalistiku, audit vnitřních předpisů a vzdělávání na našem úřadě. Zapojili se do něj postupně všichni zaměstnanci úřadu. Vedoucí odborů po zaškolení přebírali funkci konzultantů a přednášejících. Tím jsme si zajistili i podmínky pro udržitelnost projektu.

4. Současný systém vzdělávání víceméně určuje zákon. Povinné penzum 18 dní vzdělávání během tříletého období nás někdy nutí školit pracovníky »hlava nehlava«. Jsou období, kdy k pokrytí legislativní smršti tato časová dotace nestačí, a jiná, kdy hledáme, kam koho poslat, abychom vyhověli požadavkům zákona. Vzdělávat se je třeba, avšak s rozumem a podle skutečných potřeb. Většina dostupných kurzů je i finančně náročná a při započtení dalších, např. cestovních výdajů, často limitující.

Změnu by mohl vnést chystaný nový zákon o úřednících. Připravuje se však dlouho a avizované změny v oblasti vzdělávání zatím nevěstí podstatné změny k lepšímu. Přesto věřím, že vzdělávání úředníků veřejné správy přispěje do budoucna ke zlepšování služeb úřadů pro veřejnost, což by mělo být společným zájmem všech, kdož se v této branži pohybujeme.

Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, personální manažerka MěÚ Jilemnice (asi 5800 obyv., okr. Semily)

1. O účasti pracovníků na školeních rozhodují jejich nadřízení, tj. vedoucí na všech stupních řízení. Poté tyto požadavky posuzuje personální manažerka, která disponuje celkovým rozpočtem na vzdělávání.

Každý zaměstnanec má vzdělávací plán. V současnosti systém zdokonalujeme prostřednictvím projektů podporovaných z ESF. Pro zaměstnance vznikají kompetenční modely. Obsahují požadavky na vzdělání na danou pozici a tříletý vzdělávací plán, jenž se v průběhu roku upravuje.

2. Z nabídky vzdělávacích agentur volíme podle předchozích zkušeností především s lektory kurzů a jejich přínosem, dále na základě zkušeností s organizací a zázemím kurzů. Zaměstnanci obvykle vyhledávají vzdělávání opakovaně u osvědčených agentur. Dalším hlediskem je pojetí tématu vzdělávání jako takového. Nejčastěji jde o kurzy zaměřené na legislativní změny nebo u nových zaměstnanců na odborná témata podstatná pro jejich činnost.

3. Realizujeme dva vzdělávací projekty podporované z OP LZZ. Projekt »Vzdělávání v Jilemnici« je zaměřen na vedoucí zaměstnance a zastupitele (např. systém hodnocení, emoční inteligence a vůdčí schopnosti, konflikty v řízení).

Projekt »Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů na MěÚ v Jilemnici« podporuje vzdělávání všech úředníků a nově i strážníků městské policie. Účastníci postupně absolvují kurzy měkkých dovedností (komunikace, řešení konfliktů apod.). Všech řídicích pracovníků se týká oblast prezentačních dovedností, hospodaření s časem a zvládání stresu, komunikace s veřejností. V tomto projektu také rozpracováváme systém průběžného vzdělávání.

4. Chceme-li, aby zaměstnanci v oblasti veřejné správy odváděli kvalitní práci, je nutné, aby si prohlubovali či zvyšovali svoji kvalifikaci. Otázkou jsou finance, které sice stát, např. na výkon státní správy poskytuje, ale jejich objem nestačí na to, aby pokryl i zkvalitňování lidských zdrojů. Např. na našem úřadě byl dlouholetý problém uspokojit potřeby většiny zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. To se nám podařilo až prostřednictvím podpory z EU.

JUDr. Věra Nedomová, MPA, tajemnice MěÚ Mohelnice (asi 9700 obyv., okr. Šumperk)

1. Na úřad chodí kvanta nabídek vzdělávacích institucí. Když některá z nich osloví zaměstnance či jeho vedoucího, objednají kurz u vedoucí Odboru kanceláře tajemníka. Zastupitelé se vzdělávají na bázi dobrovolnosti. Některých seminářů se zúčastní uvolněný starosta, občas neuvolněný místostarosta.

Každý zaměstnanec má vzdělávací plán, spousta kurzů však probíhá podle aktuálních potřeb (změny legislativy). Úkolem Odboru kanceláře tajemníka je korigovat množství absolvovaných kurzů, neboť jsme limitováni rozpočtem. Proto též stále nabádáme kolegy, aby se zúčastňovali metodických dnů, seminářů a porad, jež připravuje k novelám zákonů krajský úřad, příslušné ministerstvo či jiný ústřední orgán.

2. Přípravu a ZOZ zabezpečuje IVS Praha, při vstupním vzdělávání v posledních dvou letech spolupracujeme s Právnickou fakultou v Olomouci. Jiné průběžné vzdělávací kurzy uskutečňujeme u různých akreditovaných institucí; přednost mají ty, jež probíhají v Olomouci – šetříme čas i peníze.

Vzhledem k tomu, že v období 2011-2013 u nás probíhá projekt »Vzdělávání zaměstnanců MěÚ a zastupitelů města« v rámci OP LZZ, zúčastňujeme se jen kurzů a seminářů, jež se vztahují ke změnám zákonů (např. ZVZ, stavební zákon, spisový a skartační řád, sociálně právní ochrana dětí).

3. V rámci projektu absolvují všichni vedoucí kurzy k tématům: rozpočtový proces, finanční kontrola a přezkoumání hospodaření ÚSC, ZVZ, zákon o ochraně osobních údajů, přestupkové právo, správní řád, problematika korupce, zákon o střetu zájmů, management pro vedoucí pracovníky, řízení a rozvoj lidských zdrojů, komunikace a prezentace. Kurzů se zúčastní i 7 radních. Pro zbývající zaměstnance jsou připravena témata: komunikační dovednosti, zákon o ochraně osobních údajů, správní řád a problematika korupce. Na všechny kurzy zveme i ostatní zastupitele.

4. Na systém vzdělávání, jak je zakotven v zákoně o úřednících, jsme si už zvykli. Zaměstnanci mají zájem se vzdělávat. Žádosti o účast na různých školeních korigujeme z finančních důvodů. Témata v realizovaném projektu vzešla z analýzy vzdělávacích potřeb a věřím, že pomohou zvýšit kvalitu a efektivnost činnosti našeho úřadu. Analýza by se měla opakovat i v následujících tříletých cyklech, ovšem jsme závislí na částce na vzdělávání v rozpočtu. Do toho vstupují ona neplánovaná školení v souvislosti s novými zákony. Pokud se tyto vzdělávací akce vztahují k přenesené působnosti, měly by být pro ORP bezplatné.

Co se týká vzdělávání zastupitelů, domnívám se, že všichni zastupitelé by měli ve vlastním zájmu absolvovat kurzy o rozpočtovém procesu, finanční kontrole, hospodaření obcí, příp. veřejných zakázkách. Pro mnohé je to časově náročná záležitost a k účasti na těchto kurzech musí čerpat dovolenou. Ale v rámci zmíněného projektu jim tyto kurzy nabízíme prakticky v místě bydliště, přesto je zájem o ně malý. (Odpovědi byly redakčně kráceny.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *