Vzdělávání v e-Governmentu aneb Přes překážky k cíli

Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby je zajistit koordinovaný a účinný způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb prostřednictvím projektů e-Governmentu. Pro realizaci strategie posloužily také finanční prostředky z OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Stalo se tak díky několika výzvám, z nichž dvě (č. 38 a 40) byly věnovány výhradně vzdělávání. Nositelem projektu Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění e-Governmentu ve výzvě č. 38 je Ministerstvo vnitra (MV). Hlavním dodavatelem vzdělávacích aktivit je Institut pro veřejnou správu (IVS) Praha.

Klíčovými výstupy projektu byla tvorba vzorových vzdělávacích programů, jejich zpřístupnění v systému pro elektronické vzdělávání ELEV a školení manažerů vzdělávání a školitelů e-GON center v pedagogických dovednostech a práci s LMS ELEV, kteří dále vzdělávali pomocí vzorových vzdělávacích programů v území.

MENŠÍ ZÁJEM OBCÍ A KRAJŮ

Jedním z předem popsaných rizik projektu byl nezájem územních samosprávných celků (ÚSC) o vzdělávání v e-governmentových dovednostech a nedodržení stanoveného počtu proškolených osob. Toto riziko se sice naplnilo, ale překvapivě neovlivnilo plánované monitorovací ukazatele.

K zajištění jednotnosti výkonu veřejných služeb na vysoké úrovni počítal projekt se zapojením všech krajů a obcí s rozšířenou působností do (navazující) výzvy č. 40. Projekt do této výzvy si však podala méně než polovina potenciálních žadatelů, což znamenalo, že by velká část zaměstnanců ÚSC neměla přístup ke vzdělávacím programům. Potřebné vzdělávání prostřednictvím e-learningových kurzů proto zajišťoval přímo IVS. Z centrální úrovně však nemohl poskytovat »individuální« péči studujícím a reagovat na regionální potřeby, jak to dělají e-GON centra.

Druhé riziko představovaly možné legislativní změny, jež by zpomalily zavádění e-Governmentu. Zde se na realizaci negativně podepsalo odložení základních registrů (ZR). Většina plánovaných vzdělávacích aktivit byla zaměřena na nové funkcionality Czech POINT a ZR. Nejvýznamnějším problémem se však ukázal časový nesoulad mezi projekty v obou výzvách. Precizně sestavený tok informací, předávání vzorových vzdělávacích programů a organizace školení školitelů fungovaly do 1. března 2012.

VÝSLEDKY PROJEKTU K DISPOZICI

IVS ukončil činnost v projektu letos v únoru. Poslední akcí byl seminář manažerů vzdělávání e-GON center, kde se diskutovaly výsledky, zajištění udržitelnosti a řešení zmíněného nesouladu výzev. Po mnoha jednáních s MV se nalezlo kompromisní řešení. e-GON centra mají po dobu svých projektů přístup ke zhotoveným e-learningovým kurzům v LMS ELEV. Obsah kurzů byl převeden do pdf a po ukončení činnosti jednotlivých center je předáván manažerům vzdělávání k dalšímu využití.

V projektu bylo vytvořeno 66 e-learningových a prezenčních kurzů a seminářů. Vzdělávací akce absolvovalo 8509 účastníků. Jejich zájem se měnil podle stavu zavádění e-governmentových funkcionalit. V roce 2009 se nejvíce účastníků přihlásilo do kurzu Czech POINT – Bodové hodnocení řidiče. V roce 2010 se do statistik promítla novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, což způsobilo vysoký zájem o kurz Czech POINT – Evidence obyvatel. Rok 2011 byl ve znamení kurzů MS Word a MS Excel.

I přes řadu nepříznivých vnějších faktorů, patří projekt k těm úspěšně završeným. Splnil většinu očekávání a beze zbytku naplnil monitorovací ukazatele. Realizační tým dokázal reagovat na změny a vyvíjel velké úsilí k odstranění uvedených rizik.

ZDEŇKA ŠILHOVÁ

Institut pro veřejnou správu Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *