Z programu LIFE bude podpořeno 144 inovativních projektů

Evropská komise schválila z rozpočtu EU investiční balíček ve výši 222,7 milionu € na podporu toho, aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství. Tyto finanční prostředky EU podnítí další investice, takže celkem by mělo být do 144 nových projektů ve 23 členských státech investováno 398,6 milionu €.

Podpora pochází z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. Na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde částka 323,5 milionu €.

Tyto projekty dokládají odhodlání Komise realizovat stěžejní balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství. Velká část projektů má pomoci členským státům co nejlépe zvládnout přechod k oběhovému hospodářství. Mezi projekty podpořené v roce 2016 patří například nové úsporné popelářské vozy s vodíkovým pohonem v Belgii, nové technologie na snižování zdravotních rizik souvisejících s kaly v odpadních vodách v Itálii a projekt, který má pomoci řeckým obcím, např. Olympii, zvýšit míru recyklace.

Pokud jde o opatření v oblasti klimatu, investice v celkové hodnotě 75,1 milionu € podpoří projekty týkající se přizpůsobování se změně klimatu, zmírňování změny klimatu a správy a informací v oblasti klimatu. Vybrané projekty se zaměřují na cíl EU, kterým je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 %, a přispívají k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu. V roce 2015 byly například podpořeny tyto projekty: obnova rašelinišť v pěti členských státech EU (Estonsku, Německu, Lotyšsku, Litvě a Polsku) za účelem ukládání uhlíku, demonstrace výroby cementových a betonových výrobků s nízkými emisemi ve Francii, posílení odolnosti vinic vůči změně klimatu v Německu a provádění adaptačních opatření v městských oblastech na Kypru.

56 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na životní prostředí a účinné využívání zdrojů mobilizuje €142, 2 milionu eur, přičemž EU poskytne z této částky 71,9 milionu €. Tyto projekty se týkají činností v pěti tematických oblastech: ovzduší, životní prostředí a zdraví, účinné využívání zdrojů, odpady a voda. Jen samotných 21 projektů zaměřených na účinné využívání zdrojů mobilizuje 43 milionů €, čímž Evropě usnadní přechod k oběhovému hospodářství.

39 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na přírodu a biologickou rozmanitost podporuje provádění směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích a strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Celkový rozpočet na ně činí 158,1 milionu €, z čehož EU přispěje částkou 95,6 milionu €.

15 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na správu a informace v oblasti životního prostředí zvýší povědomí o otázkách životního prostředí. Celkový rozpočet na ně činí 23,2 milionu €, z čehož EU přispěje částkou 13,8 milionu €.

16 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu mobilizuje 32,9 milionu €, přičemž EU poskytne z této částky 19,4 milionu €. Tyto granty na akce se udělují projektům zabývajícím se pěti tematickými oblastmi: zemědělství / lesnictví / cestovní ruch, přizpůsobování se změně klimatu v horských/ostrovních oblastech, přizpůsobování se změně klimatu ve městech / územní plánování, strategie pro posuzování zranitelnosti / přizpůsobování se změně klimatu a voda.

12 projektů v rámce programu LIFE zaměřených na zmírňování změny klimatu disponuje celkovým rozpočtem ve výši 35,3 milionu €, z toho EU přispěje částkou 18 milionů €. Tyto granty na akce se udělují na nejlepší osvědčené postupy, pilotní a demonstrační projekty ve třech tematických oblastech: energetika, průmysl, využívání půdy / lesnictví / zemědělství.

6 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na správu a informace v oblasti klimatu zlepší správu a zvýší povědomí o změně klimatu. Celkový rozpočet na ně činí 6,9 milionu €, z čehož EU přispěje částkou 4,1 milionu €.

 

Program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Byl zaveden v roce 1992 a od té doby z něj bylo v EU a ve třetích zemích spolufinancováno více než 4300 projektů, přičemž bylo mobilizováno 8,8 miliardy €. Na ochranu životního prostředí a klimatu přispěl částkou 3,9 miliardy €. V kterémkoli okamžiku probíhá asi 1100 projektů. Rozpočet programu LIFE na období 2014–2020 činí 3,4 miliardy €v běžných cenách a tento program má podprogram pro životní prostředí a podprogram pro oblast klimatu.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down