Za dětská a sportovní hřiště odpovídají jejich provozovatelé

S jarním počasím se plní dětská i sportovní hřiště. Místní zastupitelstva investují do rekonstrukcí zastaralých dětských koutků a ve velkém budují i nová zařízení. Avšak jejich vybudování s sebou přináší též potřebu bezpečného provozu. To zahrnuje také prevenci, kontrolu a údržbu těchto zařízení.

Herní a sportovní aktivity s sebou totiž nesou i rizika zranění a úrazů. Bezpečnost na hřištích závisí na řadě faktorů. Jde nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o správné umístění prvků do terénu bez montážních závad a dodržování podmínek provozování, jimiž lze míru rizika co nejvíc snížit. Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení daných českých technických norem, které zavádějí příslušné evropské normy (EN).

VSTUPNÍ A ROČNÍ KONTROLY HŘIŠŤ

Prototyp herního prvku v ČR posuzuje autorizovaná osoba – zkušebna, která vystaví certifikát typu, tj. certifikát platný pro stejný typ výrobku s dodržením veškerých parametrů. Avšak pokud výrobce nedodrží předepsané parametry u dalších výrobků nebo herní prvek chybně umístí na dětské hřiště (např. když se volný prostor u nuceného pohybu kolotoče překrývá s dopadovou plochou jiného herního prvku) či pochybí v montáži (např. namontuje skluzavku nízko nad terénem, nedodrží předepsané vzdálenosti jednotlivých částí prvku) ztrácí certifikát svou hodnotu a herní prvek pozbývá souladu s požadavky ČSN EN. Provozovatel, který je za bezpečné provozování hřiště zodpovědný, pak neprokáže shodu s požadavky technických norem. V případě úrazu musí čelit možným právním krokům ze strany rodičů dítěte.

Proto je pro provozovatele velmi důležité při přejímání nového hřiště zajištění vstupní kontroly nezávislou třetí stranou s odbornou způsobilostí – revizní technik herní prvky přeměří testovacími šablonami, ověří soulad s požadavky technických norem a vystaví revizní protokol.

Roční kontroly má provozovatel zajistit rovněž osobou s odbornou způsobilostí – »revizní technik tělocvičen, hřišť a sportovišť« je pod trvalou kontrolou kvality a poskytuje provozovateli odbornou podporu. Provozovatelé totiž často v dobré víře využívají služeb nekvalifikovaných osob, jež se prokazují dokladem o absolvování semináře, příp. jsou s výrobky ve střetu zájmu (distributoři, výrobci, servisní technici).

Zkušenosti Komory SOTKVO (profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť, sportovišť, tělocvičen) i České obchodní inspekce o stavu hřišť a sportovišť nejsou nijak povzbudivé. Montážní závady se vyskytují běžně i u nových hřišť. Zjistí-li kvalitně provedená revize provozní, výrobní či montážní závady a provozovatel je odstraní, riziko úrazu skončí a provozovatel prokáže bezpečnost herního či sportovního prvku.

KDYŽ SE KONTROLA PODCENÍ

Za všechny jeden příklad z praxe. V areálu základní školy v Praze se nedávno utrhl houpací závěs a způsobil zranění žáka. Následovaly právní kroky rodičů vůči škole. Ta si vyžádala pomoc našeho sdružení. Při kontrole jsme zjistili montážní závady (např. chybné umístění prvků, rizika zachycení prstů a hlavy, nedostatečnou sílu pryžové dopadové plochy). Hřiště rozhodně nesplňovalo požadavky technických norem.

Vyšlo najevo, že vstupní nezávislá kontrola po otevření hřiště vůbec neproběhla. Roční kontroly prováděl necertifikovaný technik (opravář – servisní technik), který libovolně dodával a montoval náhradní necertifikované díly k jednotlivým herním prvkům a prováděl na nich servis, aniž by zajistil dodatečně certifikaci prvků po úpravách, a prováděl kontroly »sám po sobě«.

Výrobce/dodavatel herních prvků a hřiště argumentuje, že závady byly zjištěny po záruční době a odmítá se na odstranění montážních závad (prokazatelně přítomných při předávání hřiště) podílet. Nekvalifikované roční kontroly závady včas neodhalily a náklady na jejich odstranění ponese zřizovatel. Opravář dokládal svoji kvalifikaci ke kontrolní činnosti pouze osvědčením o absolvování semináře na bezpečnost dětských hřišť.

Spor školy se servisním technikem – opravářem – a s výrobcem dosud neskončil. Servisního technika však provozovatel (škola) ihned nahradil certifikovaným nezávislým »revizním technikem«.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE HŘIŠŤ PODLE NOZ

Podle ust. § 2924 nového občanského zákoníku platí i nadále tzv. objektivní odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou na jím provozovaném dětském hřišti či sportovišti. Znamená to tedy, že provozovatel za škodu vzniklou na jeho zařízení odpovídá objektivně, dokud se z ní nezprostí, a to pouze v případě, že prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Soudy tedy budou v případě škodných událostí velmi podrobně zkoumat, zda provozovatelé svá hřiště a sportoviště podrobili odborným vstupním a ročním kontrolám a zda takové kontroly prováděly nezávislé osoby s odbornou způsobilostí.

ZDENKA HOUŽVIČKOVÁ

předsedkyně Komory SOTKVO

Značka kvality

Sdružení Českých spotřebitelů a Komora SOTKVO vyvinuly model ověření kvalitního a bezpečného provozu hřišť a sportovišť v souladu s technickými normami, jehož součástí je udělení práva používat značku deklarující bezpečný provoz. Značka kvality »Hřiště – sportoviště – tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ« zaručuje, že dané zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. Značka byla přijata do programu Česká kvalita, zaštítěného státem v rámci Národní politiky kvality. Více na: www.overenyprovoz.cz.

Nová dětská i sportovní hřiště jsou vítanou atrakcí, kterou je třeba řádně provozovat. Ta stávající se nesmí nechat na pospas zubu času.

Chybně umístěná skluzavka.

Riziko zachycení hlavy v lanové průlezce.

Riziko zachycení hlavy mezi příčkou.

Riziko zachycení krku.

Riziko zachycení krku.

Riziko zachycení prstů v lanovém pojezdu

FOTO: ARCHIV AUTORKY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *