Zadávací dokumentace u zakázky na stavební práce

Jak má správně vypadat zadávací dokumentace u veřejné zakázky na stavební práce? Při zadávání veřejných zakázek by zadavatel měl usilovat o to, aby zadání veřejné zakázky bylo jednoznačné, srozumitelné a úplné, tedy obsahovalo vše, co je nutné dodat, provést či poskytnout k dosažení účelu zakázky....

Jak má správně vypadat zadávací dokumentace u veřejné zakázky na stavební práce?

Při zadávání veřejných zakázek by zadavatel měl usilovat o to, aby zadání veřejné zakázky bylo jednoznačné, srozumitelné a úplné, tedy obsahovalo vše, co je nutné dodat, provést či poskytnout k dosažení účelu zakázky. To platí zejména v případě veřejných zakázek na stavební práce. U těch se často stává, že se v průběhu plnění objeví potřeba dodatečných prací, které nebyly v původním zadání zahrnuty, ale je nutné je provést (vícepráce). Tím narůstá cena veřejné zakázky, nehledě na náklady, které musí zadavatel vynaložit na správné zadání víceprací.

Klíčovou roli pro správné zadání hraje zadávací dokumentace. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen »ZVZ«), v § 44 a násl. stanoví podrobný výčet náležitostí, které musí zadávací dokumentace pro nadlimitní a podlimitní zakázky obsahovat. U zakázek na stavební práce, jejichž předmětem není i projektová činnost, musí zadávací dokumentace obsahovat příslušnou dokumentaci a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně elektronické verze pro snadnější vyplnění), a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. Podle § 1 této vyhlášky je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. Na jejím základě musí být možné vyhotovit soupis prací, dodávek a služeb, tedy podrobný popis těchto prací, dodávek a služeb, které bude třeba provést, dodat či poskytnout k dokončení díla do podoby uvedené v projektové dokumentaci, a dále výkaz výměr, tedy množstevní vyjádření prací, dodávek a služeb nutných k realizaci stavby. Podrobnosti k tomu, jak má soupis prací, dodávek a služeb a výkaz výměr vypadat, vymezuje citovaná vyhláška.

U stavebních zakázek malého rozsahu zadávací dokumentace nemusí obsahovat uvedené náležitosti, v zájmu transparentnosti však lze i u těchto zakázek doporučit vyhotovení alespoň zjednodušené verze těchto dokumentů, jinak hrozí, že dodavatelé nebudou mít o veřejnou zakázku zájem nebo zadavatel nedostane vzájemně porovnatelné nabídky.

Zadavatelé, kteří nedisponují vlastními projektanty, často vyhotovení příslušné projektové dokumentace a navazující soupis prací s výkazem výměr zadávají soukromým dodavatelům. Vyhotovení projektové dokumentace, pokud tedy není součástí veřejné zakázky na stavební práce, představuje samostatnou veřejnou zakázku (dle hodnoty často zakázku malého rozsahu). Při jejím zadání je opět klíčové správné vymezení předmětu, tedy co přesně se má naprojektovat. Projektant by přitom měl do projektu zahrnout vše, co je dle jeho odborného názoru nutné k realizaci stavby či k dosažení požadovaného účelu, a za úplnost a správnost projektu převzít odpovědnost. Někdy se stává, že od vyhotovení projektové dokumentace do skutečné realizace stavby uplyne značná doba. Za tuto dobu se mohou změnit místní podmínky pro realizaci stavby, lze proto doporučit v takovém případě správnost a úplnost projektové dokumentace před zahájením zadávacího řízení na stavební práce prověřit.

Z uvedeného je zřejmé, že příprava zadávací dokumentace zakázky na stavební práce zpravidla začíná již vyhotovením projektové dokumentace, soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr. Správnost a úplnost těchto dokumentů mají přitom zásadní význam pro řádnou realizaci veřejné zakázky bez nutnosti víceprací a na jejich přípravu by tak měl zadavatel klást maximální důraz. Právě nedostatky projektové dokumentace bývají jednou z hlavních příčin víceprací u stavebních zakázek.

JUDr. MAGDA HOVORKOVÁ

associate, Accace Legal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *