Závěrečná zpráva o činnosti obce: Kontinuita, udržitelnost, zpětná vazba

Už ve dnech 10. a 11. října nás čekají volby do zastupitelstev obcí. Místní samosprávy by proto nyní měly zhodnotit, co se jim povedlo i co nikoliv. V zápalu předvolebního boje by však současné reprezentace obcí a měst neměly zapomenout na to, že jejich případným odchodem život municipality nekončí.

Nejlépe by proto udělaly, kdyby veřejnosti předložily závěrečnou zprávu o svém konání. Ostatně, i prezident Spojených států každoročně předkládá svou zprávu o stavu Unie, firmy pak výroční zprávu. Místní samospráva by to měla učinit přinejmenším na konci svého mandátu.

Existuje více možností, jak takovou zprá- vu napsat. Třeba po kapitolách – ekonomika, sociální záležitosti, doprava, bezpečnost… – nebo ve vztahu ke koaličnímu programu. Co samospráva slíbila, co udělala a co se nepovedlo – a proč. Je samozřej- mé, že jinak bude vypadat zpráva města o 25 tisících obyvatel a jinak obce o třech stovkách místních občanů.

CO NENÍ RADNO OPOMENOUT

Principiálně by zpráva měla obsahovat:

1) Vize a cíle: V úvodu prohlášení, vize a cíle, s nimiž se politická reprezentace ujala vedení obce.

2) Správa obce: Jmenovitý seznam všech, kteří měli správu na starosti – starosta, rada města, zastupitelstvo, členové výborů zastupitelstva a komisí rady, případně dalších poradních orgánů. Dobrým zvykem je také provést bilanci účasti jednotlivých zastupitelů při zasedáních a zpracovat seznam nejdůležitějších přijatých usnesení obce.

3) Rozpočet: Samostatná kapitola samozřejmě náleží rozpočtu. V ní je dobré ukázat vývoj jeho plnění v jednotlivých letech. Uvést, co na něj mělo kladný, ale i negativní vliv. Důležité je uvést výši úvěrů a splátek, přijaté státní dotace a čerpání pomoci z evropských fondů.

4) Majetek obce: Další kapitola by se mě- la věnovat tomu, jak obec nakládala se svým majetkem. Celková hodnota, seznam, co vše tento majetek zahrnuje, náklady spojené s jeho údržbou. I informace o tom, jak probíhala správa majetkových účastí obce v obchodních společnostech.

5) Organizace zřizované obcí: Jaká je si- tuace v příspěvkových organizacích, jejichž je obec zřizovatelem – základní a mateřské školy, kulturní střediska, sportoviště, domovy pro seniory a pečovatelské služby, organizace typu technických služeb apod.

6) Podpora života ve městě: K životu města patří spolky, kulturní a sportovní kluby a organizace, které obec podporuje. Nebo akce, na které obec přispěla opakovaně či jednorázově – sportovní a kulturní akce, sociální a neziskové aktivity.

7) Spolupráce s dalšími aktéry: Jak si město vedlo v oblasti mezinárodní, regionální, nebo mikroregionální spolupráce a rovněž v rámci spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

8) Přehled rozpracovaných projektů: Blížíme se ke konci volebního období. Proto by bylo dobré vyjmenovat všechny důležité rozpracované projekty – nejenom pro novou nebo staronovou politickou reprezentaci, ale i ke kontrole veřejností, aby voliči věděli, co zůstalo »na stole« a co se nestačilo dokončit.

9) Celkové vyhodnocení vládnutí: Závěr zprávy by měl obsahovat shrnutí, co se podařilo, co ne. Možná by mohlo jít o jakési poselství, které jako štafetový kolík předává odcházející exekutiva nastupující reprezentaci.

ŽIVOT OBCE UZAVŘENÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM NEKONČÍ

Z pohledu starostů je prioritou, aby znovu usedli na radnici a mohli pokračovat ve své práci. Z pohledu obce je však třeba, aby byla předávána ve stavu, který umožní smysluplné pokračování v rozvoji samosprávy. Přitom je dobré mít na paměti tři hlavní oblasti:

kontinuitu,

udržitelnost,

zpětnou vazbu.

Tři výše jmenované aspekty jsou určující pro správné uchopení a využití závěrečné hodnotící zprávy.

Kontinuita spočívá v předání agendy (novému či staronovému) starostovi po volbách s odpovědností řádného hospodáře.

Udržitelnost se rovněž váže k úloze dobrého hospodáře. Tedy k předání obce v takovém stavu, který umožní její další kvalitní fungování a rozvoj pro budoucnost, a nejlépe s úvahou delšího než jednoho funkčního období, tudíž s dlouhodobou vizí směřování obce.

Zpětnou vazbou je hodnocení voličů, kteří budou politiky posuzovat z vlastní perspektivy a vystavovat jim také svůj závěrečný účet u voleb, co z jejich pohledu splnili či nesplnili. V tomto ohledu je sebehodnotící zpráva pro starosty příležitostí, kdy se pochválit a vypíchnout vše, co se nám povedlo a co jsme dokázali.

VADIM PETROV

projektový partner, M.C.TRITON

KAMIL PAPEŽ

konzultant pro veřejnou správu, M.C.TRITON

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *