Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 101/2013 do částky 112/2013). ČÁSTKA 101 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 30. SRPNA 2013. Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahu Paušální výše...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 101/2013 do částky 112/2013).

ČÁSTKA 101 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 30. SRPNA 2013.

Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahu

Paušální výše úhrady nákladů za každou započatou hodinu zásahu jednotky hasičského záchranného sboru kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce činí 5600 Kč.

Účinnost od 1. září 2013

Vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Účinnost od 1. září 2013

ČÁSTKA 106 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 10. ZÁŘÍ 2013.

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích např. stanoví, že kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen plán rozvoje) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.

Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu a z národních plánů povodí zpracovaných podle zákona o vodách, pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.

Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb.

Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s Ministerstvem zemědělství (dále jen ministerstvo), s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, projedná kraj tento návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, projedná kraj tento návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje.

Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.

Účinnost od 1. ledna 2014

ČÁSTKA 112 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 27. ZÁŘÍ 2013.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Tento zákon upravuje řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti; ve věcech nezvěstnosti a smrti; o přivolení k zásahu do integrity; ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech; o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu; o pozůstalosti; o úschovách; o umoření listin; ve věcech kapitálového trhu; o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže; o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin; o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva; ve věcech voleb zaměstnanců; o soudním prodeji zástavy; o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry; ve věcech manželských a partnerských; ve věci ochrany proti domácímu násilí; o určení a popření rodičovství; ve věcech osvojení; ve věcech péče soudu o nezletilé; v některých věcech výkonu rozhodnutí. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

Účinnost od 1. ledna 2014

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *