Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 76/2013 do částky 77/2013). ČÁSTKA 76 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 28. ČERVNA 2013. Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 76/2013 do částky 77/2013).

ČÁSTKA 76 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 28. ČERVNA 2013.

Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Novela obchodního zákoníku č. 179/2013 Sb. implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Novela stanoví, že cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 (tj. jedná se o závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti) nebo závazku dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy; i bez výzvy k plnění je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů:

1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, nebo bude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve než zboží nebo služba,

2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím nebo ověřením zboží nebo služby.

Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, nesmí být sjednaná doba takového převzetí nebo ověření delší než 30 dnů. Ujednat dobu převzetí nebo ověření delší než 30 dnů lze jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluvního ujednání.

Účinnost od 1. července 2013

ČÁSTKA 77 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 2. ČERVENCE 2013.

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (ČR), prokazování a zjišťování státního občanství ČR, vydávání osvědčení o státním občanství ČR (dále jen osvědčení), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, a přestupky na úseku státního občanství.

V tomto zákoně se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

Státní občanství ČR se nabývá narozením; určením otcovství; osvojením; nalezením na území ČR; udělením; prohlášením; nebo v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Státní občan ČR pozbývá státní občanství ČR prohlášením o vzdání se státního občanství ČR, jestliže splňuje současně tyto podmínky: trvale se zdržuje v cizině; není v ČR přihlášen k trvalému pobytu a je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství ČR činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství. Prohlášení o vzdání se státního občanství ČR se činí před zastupitelským úřadem ČR vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož státní občanství prohlašovatel žádá, anebo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

Státní občanství ČR se prokazuje občanským průkazem ČR; cestovním dokladem ČR; osvědčením ne starším 1 roku; listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku.

Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, je vedena v informačním systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR (dále jen ústřední evidence). Správcem ústřední evidence je Ministerstvo vnitra. V ústřední evidenci nejsou vedeni státní občané ČR, kteří nabyli státní občanství ČR narozením.

Účinnost od 1. ledna 2014

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *