Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 53/2013 do částky 73/2013). ČÁSTKA 53 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 16. KVĚTNA 2013. Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech Tato vyhláška stanoví obsah a...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 53/2013 do částky 73/2013).

ČÁSTKA 53 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 16. KVĚTNA 2013.

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k zpracování energetického auditu a energetického posudku; zpracování průkazu; provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo provádění kontroly klimatizačních systémů.

Účinnost od 1. června 2013

ČÁSTKA 54 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 21. KVĚTNA 2013.

Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

Účinnost od 5. června 2013

ČÁSTKA 56 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 23. KVĚTNA 2013.

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13, o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku (publikované pod č. 124/2013 Sb.)

Ústavní stížnost proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení poplatku za řízení, splatného podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost, je podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustná.

ČÁSTKA 61 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 31. KVĚTNA 2013.

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání

Správce kapitoly zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému v rozsahu a struktuře podle rozpočtové skladby včetně podrobného komentáře ve stanovené lhůtě. Bezpečnostní informační služba zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a střednědobý výhled v rozpočtovém systému podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s Ministerstvem financí (dále jen ministerstvo) tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací.

Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.

Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Účinnost od 1. června 2013

ČÁSTKA 62 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 31. KVĚTNA 2013.

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Tento zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností (dále jen společnost) a některá další práva a povinnosti dalších osob.

K 1. lednu 2014 se mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Úprava změny formy akcií v zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužije.

Účinnost od 30. června 2013

ČÁSTKA 63 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 4. ČERVNA 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 138/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 23. listopadu 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Staňkovice (okres Litoměřice).

ČÁSTKA 70 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 21. ČERVNA 2013.

Zákon č. 162/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 245/2000 Sb. rozšířila seznam významných dnů České republiky o »16. leden – Den památky Jana Palacha« a o »28. březen – Den narození Jana µmose Komenského“.

Účinnost od 11. srpna 2013

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Mezinárodní spolupráce při správě daní se poskytuje nebo přijímá ve formě výměny informací na žádost; automatické výměny informací; výměny informací z vlastního podnětu; doručování písemností; účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo provádění souběžných daňových kontrol.

Daní se pro účely tohoto zákona rozumí mj. i místní poplatek.

Účinnost od 21. června 2013

ČÁSTKA 73 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 26. ČERVNA 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 174/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 23. listopadu 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Barchovice (okres Kolín).

Sdělení Ministerstva vnitra č. 175/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 23. listopadu 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce (okres Znojmo).

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *