Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 23/2013 do částky 36/2013). Částka 23 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. března 2013. Sdělení Ministerstva vnitra č. 53/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 23/2013 do částky 36/2013).

Částka 23 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. března 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 53/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Oleško (okres Litoměřice).

Sdělení Ministerstva vnitra č. 54/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Javor (okres Klatovy).

Částka 24 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. března 2013.

Sdělení Ministerstva kultury č. 55/2013 Sb., o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

Částka 30 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14. března 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 65/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Bačetín (okres Rychnov nad Kněžnou).

Částka 31 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14. března 2013.

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen služby) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor. Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.

Účinnost od 1. ledna 2014

Částka 32 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 19. března 2013.

Zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon upravuje změnu právní formy občanského sdružení vzniklého podle jiného zákona (dále jen sdružení) na obecně prospěšnou společnost. Při změně právní formy se sdružení, jehož právní forma se mění, neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.

Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu právní formy ospravedlnitelné důvody.

O rozhodnutí o změně právní formy vyhotoví sdružení zápis ve formě notářského zápisu, který nahrazuje zakládací listinu obecně prospěšné společnosti a obsahuje náležitosti stanovené pro tuto listinu zákonem, který upravuje právní poměry obecně prospěšné společnosti. Součástí rozhodnutí o změně právní formy sdružení je určení osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti, určení osob, které jsou členy správní rady, a určení osoby ředitele.

Návrh na zápis změny právní formy do rejstříku obecně prospěšných společností podají osoby v postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti ve lhůtě 90 dnů ode dne rozhodnutí o změně právní formy. Není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě takového rozhodnutí návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností podat.

Obecně prospěšná společnost zveřejní změnu právní formy v Obchodním věstníku nejpozději do 30 dnů od jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.

Změnu právní formy oznámí do 15 dnů po jejím zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností ředitel obecně prospěšné společnosti Ministerstvu vnitra, které vyznačí údaj o změně právní formy v evidenci vedené podle právního předpisu upravujícího sdružování občanů.

O změně právní formy sdružení na obecně prospěšnou společnost lze rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2013.

Účinnost od 1. dubna 2013

Částka 35 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 26. března 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 77/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Hejná (okres Klatovy).

Částka 36 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. března 2013.

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis EU a stanoví např. nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie; metodu výpočtu energetické náročnosti budovy.

Účinnost od 1. dubna 2013

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *