Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 188/2012 do částky 20/2013). Částka 188 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. prosince 2012. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 188/2012 do částky 20/2013).

 

Částka 188 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. prosince 2012.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Zřizuje se Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako správní úřad s celostátní působností. Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Sídlem SPÚ je Praha. Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství. SPÚ je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků.


V jeho čele je ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel. Ředitele krajského pozemkového úřadu jmenuje a odvolává ústřední ředitel. Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení krajský pozemkový úřad jakožto vnitřní organizační jednotka Státního pozemkového úřadu podle územní působnosti; o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústředí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. SPÚ zřizuje pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Tyto pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně. O odvolání proti rozhodnutí pobočky rozhoduje ústředí.

Státní pozemkový úřad může s právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, uzavřít za ČR písemnou smlouvu, na základě které by tato osoba převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle jiného právního předpisu.

Účinnost od 1. ledna 2013


Částka 189 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. prosince 2012.

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2013 se stanoví částkou 1 080 767 603 000 Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 180 767 603 000 Kč.

Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč.

Účinnost od 1. ledna 2013


Částka 6 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. ledna 2013.

Vyhláška č. 10/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 16. ledna 2013


Částka 9 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 25. ledna 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 19/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Zdobnice (okres Rychnov nad Kněžnou), Borová (okres Náchod), Branišovice (okres Brno-venkov) a Chomle (okres Rokycany).

Sdělení Ministerstva vnitra č. 20/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Maňovice (okres Klatovy).

 

Částka 15 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 8. února 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 31/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Vrbice (okres Karlovy Vary).

 

Částka 18 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. února 2013.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 41/2013 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

Ministr vnitra vyhlásil na den 20. července 2013 nové volby do Zastupitelstva městyse Český Šternberk (okres Benešov).

 

Částka 20 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 25. února 2013.

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.

Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, souro-zenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.

Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona rozumí např. dítě; osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy; oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) atd.

Účinnost od 1. srpna 2013 (s výjimkami)

 

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *