Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 166/2012 do částky 186/2012). Částka 166 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 17. prosince 2012. - Vyhláška č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 166/2012 do částky 186/2012).

Částka 166 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 17. prosince 2012.

– Vyhláška č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Účinnost od 1. ledna 2013

Částka 167 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 17. prosince 2012.

– Vyhláška č. 451/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška reaguje na vznik dvou nových obcí – Krhová a Poličná, které vznikly dnem 1. ledna 2013 oddělením od města Valašské Meziříčí.

Účinnost od 1. ledna 2013

Částka 170 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2012.

– Vyhláška č. 455/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška reaguje na nové ustanovení § 81a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které bylo do zákona doplněno v souvislosti se zavedením základních registrů. Od 1. července 2012 se nepředkládají matričnímu úřadu doklady, kterých je jinak potřeba, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. V návaznosti na to vyhláška upravuje tiskopis »Dotazník k uzavření manželství«. Zároveň se tento tiskopis a tiskopis »Protokol o uzavření manželství« aktualizuje v návaznosti na poznatky z praxe.

Vyhláška rovněž reaguje na oddělení části obce Krhová a části obce Poličná od města Valašského Meziříčí. Z důvodu vzniku těchto nových obcí vyhláška provádí změnu správního obvodu příslušného matričního úřadu.

Účinnost od 1. ledna 2013

– Vyhláška č. 456/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška doplňuje seznam obecních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci, a to o 50 obecních úřadů. Jeden obecní úřad naopak danou agendu přestal vykonávat. V návaznosti na rozšíření obsahových náležitostí ověřovací doložky pro vidimaci (zákonem č. 167/2012 Sb., který s účinností od 1. července 2012 novelizoval mj. i zákon o ověřování) vyhláška stanovuje také nový vzor ověřovací doložky pro vidimaci.

Účinnost od 1. ledna 2013

– Vyhláška č. 457/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, jež jsou kontakt-ními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška rozšiřuje počet kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT), a to o deset obecních úřadů.

Účinnost od 1. ledna 2013

Částka 186 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. prosince 2012.

Zákon č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony.

Novela zákona o přestupcích zavádí nový typ sankce v podobě zákazu pobytu, který lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na dobu nejdéle tří měsíců za předpokladu, že byl přestupek spáchán úmyslným jednáním významně narušujícím místní záležitosti veřejného pořádku; byl pachatel v posledních dvanácti měsících přede dnem spáchání přestupku pravomocně uznán vinným z přestupku za obdobné jednání, kterého se dopustil na území stejné obce; a uložení takové sankce je nezbytné k zajištění ochrany místních záležitostí veřejného pořádku na území obce; sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právního předpisu.

Účinnost od 15. ledna 2013

Mgr. JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *