Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr z důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky Ministerstvo vnitra stanoví na základě zákona o státním občanství ČR vzory...

Přinášíme výběr z důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví na základě zákona o státním občanství ČR vzory různých dokladů, například listiny o nabytí státního občanství ČR udělením či prohlášením nebo také dokladu o pozbytí státního občanství.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2015.

Vyhláška č. 192/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška dopadá na pravidla pro tiskopisy podle zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Obsahuje například nové vzory č. 9 až 14. Změny se tak týkají i rodných, oddacích či úmrtních listů.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2015.

Vyhláška č. 194/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

Vyhláška obsahuje spíše drobné změny technického charakteru.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2015.

Vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví, jakým způsobem bude úřad regulovat ceny za přepravu či distribuci plynu a další postupy.

Podle vyhlášky se postupuje od jejího vyhlášení.

Vyhláška č. 198/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškou se ruší bod č. 12 její přílohy.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. října 2014.

Vyhláška č. 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí připravilo změny, které procházejí oceňovací vyhláškou. Stanoví se tak některé nové postupy při oceňování majetku. Mění se i některé přílohy vyhlášky, například ta týkající se základních cen stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů nebo oblastí v Kč za m2.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. října 2014.

Vyhláška č. 200/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Změny navazují na požadavky EU. Týkají se například podskupin elektrozařízení, vedení evidence či přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. října 2014. Podle ustanovení článku I bodů 14 a 23 ale až od 1. ledna 2015.

Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Podle nového nařízení vlády bude zjednodušeně řečeno činit minimální mzda 9200 korun místo dosavadních 8500 korun, minimální hodinová mzda pak 55 korun namísto dosavadních 50, 60 korun. Mění se i úrovně takzvané zaručené mzdy.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. ledna 2015.

Nařízení vlády č. 205/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

Nařízení vlády přiznává příslušný příspěvek podle svého článku I také osobám „i za dobu zařazení v technickém praporu, pokud zařazení v technickém praporu bezprostředně navazovalo na zařazení ve vojenském táboře nucených prací“. Nařízení pak obsahuje další navazující pravidla.

Podle nařízení vlády se postupuje od jeho vyhlášení.

Vyhláška č. 206/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška obsahuje spíše drobné změny technického charakteru.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2015.

Vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství mění například první přílohu k příslušné vyhlášce, která stanoví škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. října 2014.

Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

Vyhláška č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

Sdělení Státní volební komise č. 210/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

Sdělení Státní volební komise č. 217/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Příloha vyhlášky obsahuje slovy jejího první paragrafu výčet rezervy státních pozemků, kterou tvoří pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. listopadu 2014.

Nález Ústavního soudu č. 220/2014 Sb., ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Příslušná věta dané vyhlášky byla tímto nálezem zrušena.

Sdělení Státní volební komise č. 223/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Změny se týkají takzvaného platového tarifu zmíněných zaměstnaců včetně příloh, které obsahují konkrétnější částky.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. ledna 2015.

Nařízení vlády č. 226/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *