Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 117/2012 do částky 155/2012). Částka 117 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 3. října 2012. Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 117/2012 do částky 155/2012).

Částka 117 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Podle této novely zákona o hospodaření energií např. platí, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen průkaz) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, při pronájmu budovy, od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy; dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy; a dále předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Účinnost od 1. ledna 2013 (s výjimkami)

Částka 118 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 5. října 2012.

Nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen Statut), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví omezení související s jeho výstavbou a rozvojem; činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují; zařízení, která se v něm nesmí zřizovat; a pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.

Účinnost od 1. ledna 2013

Částka 119 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Vyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

Účinnost od 3. října 2012

Částka 129 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. října 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 349/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. dubna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Barchovice (okres Kolín).

Částka 133 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. října 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 358/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. dubna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Hnačov (okres Klatovy).

Částka 135 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 1. listopadu 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 362/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. dubna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Strenice (okres Mladá Boleslav).

Částka 138 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. listopadu 2012.

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12, ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (publikovaný pod

č. 369/2012 Sb.)

Ústavní soud v ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zrušil slova »do tří dnů« a slova »v téže lhůtě« uplynutím dne 30. dubna 2013.

Právní věty nálezu:

Ústavní soud ve své judikatuře vymezil tři základní hlediska, na jejichž bázi posuzuje konformitu té které právním předpisem stanovené lhůty – tedy zda ji normotvůrce nestanovil svévolně, zda není nepřiměřená a zda neznevýhodňuje některou skupinu subjektů ve srovnání s jinou v možnosti uplatnění práva v důsledku dodatečné změny podmínek.

Předmětná námitková lhůta je nepřiměřená, neboť směnka je uplatňována i mezi subjekty, jež zásadně nejsou v rovném postavení a které nemohou – a ani to nelze od nich spravedlivě očekávat – vnímat směnečný vztah v celé jeho šíři, a reflektovat tak případná rizika z něj plynoucí.

Částka 150 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. listopadu 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 414/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. dubna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Choteč (okres Jičín).

Částka 155 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 5. prosince 2012.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu, v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.

Účinnost od 1. ledna 2013 (s výjimkou)

Mgr. JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *