Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 92/2012 do částky 110/2012). Částka 92 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 8. srpna 2012. Sdělení Ministerstva vnitra č. 270/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 92/2012 do částky 110/2012).

Částka 92 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 8. srpna 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 270/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Cehnice (okres Strakonice).


 

Částka 94 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. srpna 2012.

Zákon č. 274/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o správních poplatcích v položce 3 písm. a) Sazebníku, která se týká vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů atd., změnila dosavadní sazbu správního poplatku Kč 15 za každou i započatou stránku. V případě dané položky došlo ke snížení u druhé a další i započaté stránky, a to na Kč 5 (sazba Kč 15 za první stránku zůstala nezměněna). Nově může správní úřad uvedený správní poplatek účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Účinnost od 1. září 2012

 

Částka 95 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. srpna 2012.

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.

Účinnost od 1. října 2012 (s výjimkami)

 

Částka 98 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. srpna 2012.

Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Účinnost od 1. září 2012

 

Částka 102 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 5. září 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 292/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Sluštice (okres Praha-východ) a Študlov (okres Vsetín).

Sdělení Ministerstva vnitra č. 293/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 5. ledna 2013 nové volby do Zastupitelstva obce Krhová (okres Vsetín), Poličná (okres Vsetín) a Panenské Břežany (okres Praha-východ).

 

Částka 107 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 17. září 2012.

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhlášku č. 304/2012 Sb. vydalo Ministerstvo vnitra k provedení § 33 odst. 1 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, podle něhož povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených prováděcím právním předpisem (tj. vyhláškou č. 304/2012 Sb.) nebo kterému bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a vyhláška č. 304/2012 Sb. upravují uznávání vysokoškolských studijních programů a oborů, které jsou svým obsahem a rozsahem rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona. Vzdělání se uznává na základě vyhlášky číslo 304/2012 Sb., nebo na žádost (úředníka nebo územního samosprávného celku) ve správním řízení. Vyhláška č. 304/2012 Sb. reaguje na změny akreditací vysokých škol, provedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jež nastaly v době po nabytí účinnosti předchozí vyhlášky č. 511/2002 Sb., a též na změny v klasifikaci kmenových oborů vzdělávání, kterou určuje MŠMT ve své působnosti. Změny se promítají do třech příloh vyhlášky:

příloha č. 1 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělávání,

příloha č. 2 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to jak pro obecnou část, tak i pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti,

příloha č. 3 obsahuje bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů, a to pro obecnou část.

Účinnost od 1. října 2012

 

Částka 110 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. září 2012.

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné. Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Účinnost od 1. ledna 2013

 

Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *