01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 61/2012 do částky 69/2012).

Částka 61 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. května 2012.

Zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Dnem 1. ledna 2014 přecházejí za splnění níže uvedených podmínek do vlastnictví obcí nemovité věci, které:

obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, jsou ve vlastnictví České republiky ke dni podání žádosti obce, se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenachází na území vojenských újezdů, se nenachází alespoň zčásti v pásmu do padesáti metrů od státních hranic ČR, jejichž seznam schválila svým usnesením vláda České republiky (žádost o zařazení nemovité věci do seznamu uplatní příslušná obec u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace nejpozději do 31. března 2013; k žádostem uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto).


Současně s nemovitými věcmi přechází do vlastnictví obcí i jejich příslušenství.

Účinnost od 29. června 2012

 

Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela nově upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Novela rozšiřuje poplatkovou povinnost i na některé cizince a vlastníky bytů a vlastníky rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému bydlení. Zvyšuje se maximální výše druhé složky sazby poplatku z 250 Kč na 750 Kč za netříděný odpad (první složka sazby poplatku 250 Kč zůstává na původní výši), tj. celkem lze stanovit výši sazby poplatku na částku až 1000 Kč (dosavadní maximum výše předmětného poplatku činilo 500 Kč).

Účinnost od 1. července 2012

 

Částka 63 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 1. června 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 180/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. října 2012 nové volby do Zastupitelstva obce Luka (okres Česká Lípa).

 

Částka 66 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 12. června 2012.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 188/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. října 2012 nové volby do Zastupitelstva obce Milíře (okres Tachov).

Sdělení Ministerstva vnitra č. 189/2012 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 13. října 2012 nové volby do Zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří (okres Cheb).

 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. Pl. ÚS 12/11, ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009 (publikovaný pod č. 190/2012 Sb.)

Ústavní soud zrušil čl. 3 výše uvedené obecně závazné vyhlášky dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Právní věty nálezu: Pokud je obec oprávněna vydávat obecně závazné vyhlášky ve věci stanovení místních poplatků, nemůže tím měnit zákonnou úpravu, resp. zavádět na svém území úpravu jinou než jakou stanoví zákon. Protože § 19 zákona č. 13/1997 Sb. výslovně stanoví, že pozemní komunikace smí užívat (za stanovených podmínek) každý bezplatně, je poplatek za průjezd motorovým vozidlem v článku 3 vyhlášky vymezeném úseku obce Lukovany v rozporu se zákonem o místních komunikacích.

 

Částka 69 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 13. června 2012.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Podle nového zákona o ochraně ovzduší mohou obce pro případy vzniku smogové situace vydat regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení. Odbornou pomoc při zpracování regulačních řádů poskytuje obcím Ministerstvo životního prostředí. Ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů, může obec na svém území, nebo jeho části, stanovit vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (»nízkoemisní zóna«). Obec ve vyhlášce vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen vjezd do této zóny. Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Účinnost od 1. září 2012 (s výjimkami)

 

Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down