Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 28/2012 do částky 49/2012). Částka 28 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 12. března 2012. Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 28/2012 do částky 49/2012).

Částka 28 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 12. března 2012.

Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů


Novela Ústavy České republiky zavádí změnu volby prezidenta republiky na volbu přímou.

Účinnost od 1. října 2012 (s výjimkami)

Zákon č. 72/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Novela obecního zřízení rozšiřuje dosavadní počet 23 statutárních měst o Jablonec nad Nisou a Prostějov. Novela dále z § 83 odst. 2 vypouští větu, podle níž o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování v záležitosti, v níž by mohl být člen zastupitelstva obce ve střetu zájmů, rozhoduje tento orgán obce.

Účinnost od 12. března 2012

 

Částka 33 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. března 2012.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který nahrazuje stávající z roku 1964, je rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu). Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Účinnost od 1. ledna 2014

 

Částka 34 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. března 2012.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost) a družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

Účinnost od 1. ledna 2014

 

Částka 35 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. března 2012.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem např. určení právního řádu, kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva; právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech; uznávání a výkon cizích rozhodnutí; právní pomoc ve styku s cizinou; některé záležitosti týkající se úpadku a některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Účinnost od 1. ledna 2014

 

Částka 38 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. března 2012.

Zákon č. 94/2012 Sb., o zásluhách Václava Havla

Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.

Účinnost od 28. března 2012

 

Částka 49 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. dubna 2012.

Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. Pl. ÚS 19/11, ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009, o veřejném pořádku (publikovaný pod č. 132/2012 Sb.)

Ústavní soud zrušil čl. VII výše uvedené obecně závazné vyhlášky dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Vybrané právní věty nálezu:

K zákazu nabízet a prodávat výrobky (nebo poskytovat služby) formou pochůzkového prodeje: To, že za současného právního stavu může obec určité otázky řešit právě jen nařízením obce (in concreto vydáváním tržního řádu), může souviset i s tím, že existuje veřejný zájem státu na přiměřeném přístupu obcí k event. omezování práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost; ostatně to, jak snadno může dojít k excesu i u takového územního samosprávného celku, jakým je statutární město, svědčí samo o sobě, že taková úprava je vhodná. Z pohledu adresátů zákazů a příkazů, vydaných některým z orgánů obce, není rozhodné, který z nich to byl a jaký předpis vyšší právní síly mu to umožnil; sleduje-li právní úprava dosažení určitého cíle, žádoucího chování lidí, a obci jsou svěřeny efektivní nástroje regulace a zároveň je jí ponechán dostatečný prostor pro uvážení, zda a v jaké míře jich užije (obec může vydat tržní řád), pak kategorické lpění na té které formě regulace nemá smysluplný význam. Meze samosprávné působnosti nejsou neměnné a zákonodárce je oprávněn odhadovat (nejen ve vztahu k základním právům a svobodám) schopnost místních společenství upravovat a spravovat podstatné otázky věcí veřejných. V případě excesivní normotvorby zákonodárce, která by v nepřípustné míře vyprazdňovala odpovědnost a práva zastupitelstev územních samosprávných celků, reprezentujících zájem místního obyvatelstva, existují právní prostředky rychlé a efektivní nápravy /kupř. čl. 87 odst. 1 písm. a) a c) Ústavy/.

Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *