Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 149/2011 do částky 161/2011). Částka 149 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. prosince 2011. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření Tento zákon upravuje důchodové spoření...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 149/2011 do částky 161/2011).

 

Částka 149 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. prosince 2011.

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

Tento zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu. Důchodové spoření je shromažďování a umísťování prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka.


Účinnost od 1. ledna 2013 (s výjimkami)

 

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření. Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.

Účinnost od 1. ledna 2013 (s výjimkami)

 

Částka 151 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. prosince 2011.

Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011, sp. zn. Pl. ÚS 25/11, ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích (publikovaný pod č. 439/2011 Sb.)

Ústavní soud zrušil některá ustanovení výše uvedené obecně závazné vyhlášky dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Vybrané právní věty nálezu: Úpravu smluvních vztahů obsaženou v příloze č. 2 k vyhlášce, pokud jde o z ní plynoucí povinnost vlastníka autovraku uzavřít s městem Holýšov »Dohodu o spolupráci při odstranění autovraku«, lze považovat za projev zneužití pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky, neboť podle čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, resp. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod »nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.«

 

Částka 156 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. prosince 2011.

Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2012 se stanoví částkou 1 084 700 778 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 189 700 778 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 105 000 000 000 Kč.

Účinnost od 1. ledna 2012

 

Částka 157 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. prosince 2011.

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní. Jako orgány Finanční správy ČR se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí. Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství. Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.

Účinnost od 1. ledna 2013

 

Částka 161 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. prosince 2011.

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje postup a podmínky, za kterých tuzemské orgány provádějí mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným státům.

Prováděním mezinárodní pomoci se rozumí poskytování nebo dožadování mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek, zajištění finančních pohledávek, výměně informací souvisejících s vymáháním nebo zajištěním finančních pohledávek, doručování dokumentů souvisejících s vymáháním nebo zajištěním finančních pohledávek.

Za finanční pohledávky se pro účely tohoto zákona považují např. pohledávky veřejných rozpočtů z peněžitých plnění včetně jejich příslušenství ukládaných ČR, územním samosprávným celkem ČR, tuzemským orgánem veřejné moci, orgánem EU.

Účinnost od 1. ledna 2012

 

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *