Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 126/2011 do částky 146/2011). Částka 126 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. prosince 2011. Sdělení Ministerstva vnitra č. 360/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 126/2011 do částky 146/2011).

 

Částka 126 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. prosince 2011.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 360/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 7. dubna 2012 nové volby do Zastupitelstva obce Alojzov (okres Prostějov).


 

Částka 128 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. prosince 2011.

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (publikované pod číslem 368/2011 Sb.)

Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená správci daně v průběhu daňového řízení se ocitají mezi veřejným zájmem na stanovení a výběru daní na straně jedné a ochranou autonomní sféry jednotlivce na straně druhé. Je povinností správce daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů, tedy i při provádění daňové kontroly, postupovat v souladu s principem proporcionality a minimalizovat zásahy tak, aby se konkrétní procesní postup nestal vůči jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii jednotlivce. Za porušení těchto principů a realizaci pravomoci v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nelze považovat bez dalšího postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu ve smyslu § 16 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, bez konkrétními skutečnostmi podloženého podezření, že daňový subjekt nesplnil řádně daňovou povinnost.

 

Částka 131 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 8. prosince 2011.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.

Účinnost od 1. dubna 2012 (s výjimkou)

 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Tento zákon upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb. Zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Účinnost od 1. dubna 2012

 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Účinnost od 1. dubna 2012

 

Částka 139 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. prosince 2011.

Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce. Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výstup z této aplikace je obsahově totožný a graficky obdobný se vzorem formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě.

Účinnost od 1. ledna 2012

 

Částka 145 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. prosince 2011.

Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Skutečnosti, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku, se dokládají příslušnými listinami. Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře a seznam příloh s listinami, kterými se mají dokládat zapisované skutečnosti, na svých internetových stránkách a zpřístupní je bez zpoplatnění.

Účinnost od 1. ledna 2012

 

Částka 146 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. prosince 2011.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci vyloučeno.

Účinnost od 1. ledna 2012

 

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *