Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních Vyhláška navazuje na aktuální a změněné znění zákona o zbraních. Týká se například...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Vyhláška navazuje na aktuální a změněné znění zákona o zbraních. Týká se například zkoušek odborné způsobilosti, požadavků na zabezpečení zbraní a střeliva či způsobu vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v této oblasti. Vyhláška obsahuje i některé vzory.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. července 2014.

Nařízení vlády č. 117/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Nařízením vlády dochází ke změně nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu a také nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

podpor. V druhém případě se změny týkají téměř pouze přílohy číslo 2.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. července 2014.

Nařízení vlády č. 118/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády navazuje na zákon o investičních pobídkách a mění dosavadní prováděcí nařízení vlády. Podle nového znění § 1 tak nesmí přípustná míra veřejné podpory (čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) pro investiční akci za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit tyto hodnoty: a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 25 %, b) v regionu soudržnosti Střední Čechy 25 %, c) v regionu soudržnosti Severozápad 25 %, d) v regionu soudržnosti Střední Morava 25 %, e) v regionu soudržnosti Severovýchod 25 %, f) v regionu soudržnosti Jihovýchod 25 %, g) v regionu soudržnosti Jihozápad 25 %, h) v regionu soudržnosti Praha 0 %. Dále jsou rozvedeny další informace.

Podle nařízení vlády se postupuje od 1. července 2014.

Vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškou dochází k velmi medializované změně advokátního tarifu, která se týká například bagatelních pohledávek. Náhrady nákladů řízení za jeden úkon tak budou při pohledávkách do 50 tisíc korun v řádu stokorun.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. července 2014.

Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Vyhláška rozvádí zákon o silniční dopravě. Popisuje například způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn, způsob předkládání jízdního řádu ke schválení, obsah jízdního řádu či uveřejňování jízdních řádů.

Podle vyhlášky se postupuje s určitými výjimkami od 1. září 2014.

Zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jde o poměrně rozsáhlé změny živnostenského zákona, které jím procházejí napříč. Novinky se týkají i příloh živnostenského zákona.

Podle zákona se postupuje od 1. ledna 2015.

Zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Zákonem dochází ke změně trestních předpisů a zavedení nových trestných činů souvisejících s dětskou pornografií. Konkrétně jde například o zavedení trestných činů účast na pornografickém představení či navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Podle zákona se začalo postupovat v srpnu letošního roku.

Vyhláška č. 155/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška rozvádí zákon o ochraně ovzduší a mění příslušnou prováděcí vyhlášku. Do vyhlášky se například přidávají pasáže o plynových olejích a těžkých topných olejích, mění se i příloha číslo 4.

Podle vyhlášky se s výjimkami postupuje od začátku srpna.

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády obsahuje například nové příslušné vzory.

Podle nařízení se postupuje od 1. ledna 2015.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *