01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 51/2010 do částky 70/2010). Částka 51 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. května 2010. Zákon č. 138/2010 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 51/2010 do částky 70/2010).

Částka 51 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. května 2010.

Zákon č. 138/2010 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje

Dnem účinnosti zákona přecházejí z vlastnictví státu do vlastnictví Pardubického kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona včetně vybavení podle inventarizace ke dni přechodu. Nemovité věci, jež přecházejí do vlastnictví nabyvatele, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, k němuž byly užívány ke dni přechodu vlastnictví. Stanou-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebnými, musí být přednostně nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu.

Účinnost od 20. května 2010

Částka 52 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. května 2010.

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje některá práva a povinnosti související s odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. Pro účely tohoto zákona se rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Věřitelem se rozumí osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Účinnost od 1. ledna 2011

Částka 53 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 21. května 2010.

Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

Tento zákon stanoví podmínky pro uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí hrazených ze státního rozpočtu a působnost orgánů státní správy a České rozvojové agentury v této oblasti.

Účinnost od 1. července 2010

Částka 65 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. června 2010.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis ES postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu jiného státu po dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, je-li to třeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.

Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

Pro zajištění dopravní obslužnosti mohou stát, kraje a obce poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících samy, nebo uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících není veřejnoprávní smlouvou.

Účinnost od 1. července 2010 (s výjimkou)

Částka 67 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 18. června 2010.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy EU, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis EU a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě.

Účinnost od 1. ledna 2011

Částka 70 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 25. června 2010.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2010 Sb., o vyhlášení voleb do Senátu PČR do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Prezident republiky stanovil dny voleb shodně na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

 

Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down