Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Zákon č. 90/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Zákon č. 90/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Podle důvodové zprávy bylo důvodem novely upřesnění postupu a osob, které účtují a hradí cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.

Zákon je účinný od 21. května 2014, kdy byl vyhlášen, s výjimkou ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Sdělení Státní volební komise č. 92/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

Nařízení vlády č. 93/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Nařízení nabylo účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, k němuž došlo 29. května 2014.

Nařízení vlády č. 94/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Novinka se týká Dolu Hlubina a vysoké pece a koksovny Vítkovických železáren v Moravskoslezském kraji.

Nařízení nabylo účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, k němuž došlo 29. května 2014.

Vyhláška č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Sdělení Ministerstva financí č. 98/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %

Sdělení Ministerstva financí č. 99/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2019, FIX %

Sdělení Ministerstva financí č. 100/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %

Zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon navazuje například na evropskou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí, o jednotném povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Jak bylo uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona: »Cílem směrnice 2011/98/EU je stanovení jednotného postupu vyřizování žádostí o vydání jednotného povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí, včetně vymezení souboru práv pracovníků ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. S odkazem na tuto směrnici bude vydáván doklad, který bude v rámci jediného správního aktu zahrnovat jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení.«

Nařízení nabylo účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, k němuž došlo 9. června 2014.

Vyhláška č. 105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Seznam národních kulturních památek se rozšiřuje o některé kulturní památky. Například ve Středočeském kraji jde o Soubor hornických památek v Březových Horách. V Jihočeském kraji o Vodní pilu v Penikově se strojním vybavením a Bechyňský most. V Plzeňském kraji pak o Zámek Týnec u Klatov. Například v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji jde o Soubor plavebních kanálů na Šumavě Schwarzenberský kanál, Kaplický potok a Vchynicko-Tetovský kanál.

Nařízení bude účinné od 1. října 2014.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Ústavní soud zamítl návrh ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Romana Rokůska na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje, za účasti města Františkovy Lázně. Jako vedlejší účastník řízení vystupoval před Ústavním soudem veřejný ochránce práv. Přímo ve zmiňovaném nálezu, který je k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu, najdeme shrnutí tohoto návrhu: »Dne 11. prosince 2013 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Ing. Romana Rokůska, ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen ‚navrhovatel‘), na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje (dále jen ‚napadené nařízení‘) z důvodu, že k jeho vydání mělo dojít v rozporu se zmocněním podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel zastává názor, že odstavec 3 uvedeného ustanovení neumožňuje samostatně stanovit zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její části. V něm obsažený odkaz na odstavec 1 je totiž třeba vztáhnout nejen k formě nařízení obce, což by jej vzhledem k obdobnému znění první věty ods. 1 úvodní části odstavce 3 činilo nadbytečným, nýbrž též k jím předpokládané regulaci, jejíž součástí je i vymezení míst, kde tato činnost může být provozována. Jak lze nakonec usuzovat již ze samotného pojmu ‚tržní řád‘, jeho prostřednictvím by mělo být chování subjektů regulováno jak prostřednictvím restrikcí, tak i oprávnění. Kromě toho navrhovatel namítá, že zákaz pochůzkového a podomního prodeje nesmí být stanoven plošně, v souvislosti s čímž poukazuje na nález ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 (N 23/64 SbNU 223; 132/2012 Sb.; všechna citovaná rozhodnutí Ústavního soudu jsou přístupná také na http://nalus.usoud.cz). Ustanovení § 18 odst. 1 živnostenského zákona představuje garanci, že bude existovat alespoň jedno místo v obci, kde bude možné nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu, a tedy že nedojde ke znemožnění či nepřiměřenému paralyzování svobodného výkonu podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti, v důsledku čehož by byla narušena svoboda garantovaná čl. 26 Listiny základních práv a svobod.« Nálezu Ústavního soudu se podrobněji věnujeme v článku Zákaz podomního prodeje od Jany Hodečkové a Davida Slováčka.

Sdělení Energetického regulačního úřadu č. 111/2014 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Prezident Miloš Zeman vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a to na pátek 10. října a sobotu 11. října. Na stejné dny vyhlásil i volby do Senátu, a to ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 a 81.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *