01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ze Sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 11/2009 do částky 28/2009). Částka 11 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. února 2009. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Nový trestní zákoník nahrazuje po téměř půlstoletí...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 11/2009 do částky 28/2009).

Částka 11 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. února 2009.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nový trestní zákoník nahrazuje po téměř půlstoletí stávající trestní zákon č. 140/1961 Sb., který - jak uvádí důvodová zpráva - "je přes značný počet novelizací ve své koncepci stále poznamenán politickoprávní doktrínou totalitního státu ovládaného komunistickou ideologií založenou na třídním pojetí, jejímž smyslem bylo potlačovat tzv. nepřátelské třídy a tržní pojetí ekonomiky". Důvodová zpráva uvádí cíle nového trestního zákoníku, kterými jsou zejména:

plně zajistit ochranu občanských práv a svobod a dalších hodnot garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, jakož i vynutitelnost důležitých příkazů a zákazů prostředky trestního práva, byť jde o nejzazší řešení (ultima ratio),

zajišťovat realizaci trestní politiky demokratické společnosti založené na principu humanismu, směřující k sociální reintegraci pachatelů a zajišťující přiměřenou satisfakci obětem trestných činů,

prohloubení diferenciace a individualizace trestní odpovědnosti fyzických osob a právních následků této odpovědnosti,

dosažení komplexní právní úpravy ochrany mládeže tím, že trestní právo mládeže bude provázáno s právní úpravou z dalších relevantních oblastí našeho právního řádu na základě vědeckých poznatků nejen z oblasti trestního práva a kriminologie, ale i pedagogiky, sociologie, pedopsychologie a pedopsychiatrie,

změna celkové filozofie ukládání sankcí, kdy je třeba především změnit hierarchii sankcí, v rámci níž by byl trest odnětí svobody chápán jako ultima ratio a byl by kladen důraz na individuální přístup k řešení trestních věcí, předpokládající širokou možnost využití alternativních sankcí k zajištění pozitivní motivace pachatele,

důsledné oproštění od všech reliktů nedemokratického pojímání funkcí a účelu trestního zákona a přihlášení se k ideové diskontinuitě s právním řádem z totalitního období,

dosažení srovnatelné úrovně s trestním právem moderního evropského standardu, při respektování mezinárodních závazků České republiky a požadavků vyplývajících z evropských integračních procesů.

Z mnoha změn nového trestního zákoníku lze zmínit například snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Z hlediska územních samosprávných celků je možné uvést například definici úřední osoby, kterou je mj. člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy (s touto definicí se váže například trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby nebo trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti).

Účinnost od 1. ledna 2010

Částka 13 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 11. února 2009.

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (publikované pod č. 42/2009 Sb.)

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn (publikované pod č. 43/2009 Sb.)

Částka 22 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. března 2009.

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn (publikované pod č. 68/2009 Sb.)

Částka 24 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. března 2009.

Vyhláška č. 75/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu.

Novela vyhlášky stanovila postup při pořizování otisku prstů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Z každé ruky se pořídí otisk jednoho prstu. Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality otisku ukazováku, snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadované kvalitě. Obdobně se postupuje u levé ruky. Pokud má žadatel o vydání cestovního dokladu anatomické nebo fyziologické předpoklady, které neumožní pořídit otisk žádného prstu z jedné ruky v požadované kvalitě, pořídí se otisk pouze jednoho prstu druhé ruky. Jestliže žadateli nelze pořídit žádný otisk prstu v požadované kvalitě, otisky prstů se nepořizují. V nosiči dat je zpracován údaj o tom, otisk kterého prstu byl pořízen.

Účinnost od 1. dubna 2009

Částka 26 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 1. dubna 2009.

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn (publikované pod č. 85/2009 Sb.)

Částka 27 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 1. dubna 2009.

Sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 5. září 2009 nové volby do Zastupitelstva obce Letkov (okres Plzeň-jih).

Částka 28 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. dubna 2009.

Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky mj. upravila nové dopravní značky (například dopravní značka Pohyblivý most, Měření rychlosti, Obec v jazyce národnostní menšiny, Silniční kaple atd.).

Účinnost od 21. dubna 2009

Mgr. Jan Břeň

právník

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down