Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR se týká zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Nový je například paragraf 3 prováděcí vyhlášky, podle kterého se plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje zpracovává v dále popsaném rozsahu. Vyhláška je ale celkově velmi rozsáhlá a změny procházejí původním dokumentem napříč.

Podle vyhlášky se postupuje s několika výjimkami od 1. dubna 2014. Některá ustanovení budou účinná až od září 2014, září 2015 či ledna 2016.

Vyhláška č. 49/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR rozvádí zákon č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Jde ale spíše jen o několik drobných změn.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. dubna 2014.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 50/2014 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Do zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, se přidává například nové ustanovení, podle kterého „povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny, jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci a které byly veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy“. Změny ale procházejí napříč zákonem a dopadají například i na postavení Národního archivu či Ministerstva kultury ČR.

Podle zákona se postupuje od 7. dubna 2014.

Zákon č. 58/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Do zákona jsou prostřednictvím novely zapracována nová pravidla obsažená ve vydaných směrnicích EU. Mění se například i § 40, který se týká ukončení hlasování. Ten nově zní: »Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.« Změny dopadají i na zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a další volební zákony.

Podle zákona se postupuje od 7. dubna 2014.

Zákon č. 59/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tímto předpisem se v zákonu o volbách do Parlamentu České republiky mění pouze příloha č. 3. Dochází tak ke změně ve vymezení některých obvodních obvodů. Konkrétně jde například o volební obvody č. 16 (se sídlem v Berouně), č. 18 (se sídlem v Příbrami), č. 25 (se sídlem v Praze 6).

Podle zákona se postupuje od 1. června 2014.

Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Jde o poměrně rozsáhlé změny v pravidlech veřejného zdravotního pojištění, které přinesly evropské předpisy. Prostřednictvím předpisu se mění i zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně, zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a zákon o zdravotních službách.

Zákon vyšel 7. dubna 2014, účinný byl po patnácti dnech s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18,

který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon navazuje na některé evropské předpisy a přichází s novou přílohou č. 1, která se týká kritérií a názorných příkladů upřesňujících pojem obal.

Podle zákona se postupuje od 7. dubna 2014.

Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

V souvislosti s novým kontrolním řádem se spíše technicky mění několik desítek zákonů. Například jde o zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, či zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Podle zákona se postupuje od 1. května 2014.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *