Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Zákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Zákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Zákon reaguje na některé požadavky EU. Nově upravuje například osiřelé dílo či trvání majetkových práv výkonného umělce.

Podle zákona se postupuje od 15. dne od jeho vyhlášení, k němuž došlo 23. října.

Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Na obce dopadají například nová pravidla popsaná v novém znění § 17 zákona o odpadech.

Podle zákona se postupuje od 1. ledna 2015 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, podle kterého se postupuje od 1. prosince 2014.

Zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon dopadá například na různé kategorizace vozidel a podobně.

Podle zákona se postupuje od 15. dne od jeho vyhlášení, k němuž došlo 23. října.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Prostřednictvím sdělení vyhlásil ministr vnitra na 31. ledna 2015 dodatečné volby do 13 obcí. Nejvíce z nich je ve Středočeském kraji.

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Služební zákon upravuje podle svého prvního paragrafu „a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, b) organizační věci státní služby, c) služební vztahy státních zaměstnanců, d) odměňování státních zaměstnanců a e) řízení ve věcech služebního poměru“. Podle následujícího odstavce „tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu“.

Podle zákona se postupuje od 1. ledna 2015. Ustanovení § 13, 184, 185, 186, 187, 202 a 206 jsou účinná od vyhlášení zákona, tedy od 6. listopadu 2014.

Nařízení vlády č. 236/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

Jde o sto vojáků, kteří jsou povoláni kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Vyhláška č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2015

Vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2014.

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Podle nařízení se postupuje od 1. ledna 2015

Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Podle vyhlášky se postupuje od 1. ledna 2015

Vyhláška č. 245/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškou se mění příloha příslušného právního předpisu, pokud jde o vymezení některých správních obvodů.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. prosince 2014

Vyhláška č. 246/2014 Sb., o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Podle vyhlášky se postupuje od 1. prosince 2014

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Jak se dočteme hned v prvním paragrafu, „tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy“.

Účinnost zákona byla stanovena na 1. září 2014.

Zákon č. 249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Dochází ke změně u několika správních poplatků.

Podle zákona se postupuje od 1. ledna 2014.

Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Služební zákon dopadá na další zákony. Navazující změny v jednotlivých předpisech obsahuje celkem šedesát tři částí tohoto zákona.

Podle zákona se postupuje od 1. ledna 2015.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *