01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zeleň - symbol moderní obce. Když je péče o zeleň prioritou...

Už celý rok se v této rubrice zabýváme zelení v obcích z různých úhlů. Snažili jsme se nabídnout co nejvíce praktických informací. Nyní krátce představujeme několik obcí, pro něž se péče o zeleň stala jednou z významných priorit.

Starostům čtyř českých a moravských obcí a městeček - Zelenče, Smržic, Velké Bystřice a Dobrochova - jsme položili několik otázek. Jejich odpovědi zde otiskujeme.

Pečujete o zeleň vlastními silami, nebo ve spolupráci s odbornými firmami?

Zeleneč: Obec se věnuje péči o zeleň sama prostřednictvím Technických služeb obce Zeleneč.

Smržice: Pečujeme převážně vlastními silami a vlastní technikou. Firmy využíváme na vysoce specializované práce, například na arboristické zásahy.


Velká Bystřice: Péči o veřejnou zeleň zajišťujeme hlavně vlastními silami, pomocí odboru technických služeb městského úřadu. O nové výsadby v rámci zámeckého parku a centra městečka pečuje odborná zahradnická firma, která zvítězila ve výběrovém řízení. Lze říci, že sami udržujeme 85 % zeleně, zbývajících 15 % ošetřuje odborná firma.

Dobrochov: Sami se věnujeme sekání travnatých ploch, pletí záhonů. Ošetřování stromů má na starost odborná firma.

Kolik procent ze svého rozpočtu ročně obec věnuje na zeleň?

Zeleneč: Nyní to jsou 2 mil. Kč ročně, což představuje 6,5 % z rozpočtu obce.

Smržice: Půl milionu korun.

Velká Bystřice: Z celkového rozpočtu města jde ročně na údržbu zeleně asi 3,5 % (bez investic).

Dobrochov: Na zeleň vydáváme okolo 0,120 mil. Kč ročně. Kdybychom však do těchto výdajů na zeleň započítávali i mzdu zaměstnanců, kteří se o ni starají, bylo by to daleko víc, zhruba čtvrt milionu korun, tedy přibližně 8 % rozpočtu obce.

Kolik stromů či keřů vaše obec vysázela za posledních pět let?

Zeleneč: Zhruba 3000 vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, 4000 malých stromů a 4000 keřů.

Smržice: 550 stromů, 250 keřů.

Velká Bystřice: V posledních letech jsme díky dotacím mohli vysadit asi 4000 dřevin.

Dobrochov: Okolo 200 stromů, 1000 keřů. Když se však u nás před pěti lety obnovoval park, bylo to přibližně 6000 stromů a keřů.

Využíváte pro výsadby některý z dotačních titulů?

Zeleneč: Dotační tituly nevyužíváme, tudíž přímé zkušenosti nemám.

Smržice: Ano, tituly Agentury ochrany přírody a krajiny a SFŽP. Zkušenosti máme pozitivní, dobrá spolupráce je hlavně s AOPK - střediskem Olomouc.

Velká Bystřice: Stále se snažíme získávat peníze na nové výsadby i regeneraci a obnovu zeleně stávající. Využíváme národní (AOPK, SFŽP) i evropské dotační tituly (ROP, OPŽP). Nyní uskutečňujeme projekt Regenerace veřejné zeleně, I. etapa, za podpory OP Životní prostředí a čekáme na výsledky žádostí o schválení dalších dvou projektů. Každá dotace nese i nárůst administrativy, ale bez této podpory bychom většinu akcí nemohli vůbec provést.

Dobrochov: Už dříve jsme využili dotace OPŽP na park, podporu z Programu rozvoje venkova pro výsadbu na návsi, Program péče o krajinu z AOPK na zeleň v krajině. Dostanete-li dotaci, je to paráda. Nejtěžší je dotaci získat.

Zapojujete do péče o zeleň i občany nebo místní spolky?

Zeleneč: Vždy můžeme počítat s pomocí občanů i Mysliveckého sdružení Zeleneč. Obec připraví pozemek pro výsadbu dřevin a požádá občany z jeho okolí o účast na brigádě. Ta se obvykle koná v sobotu dopoledne v počtu 20 až 30 lidí. Zajistíme také přítomnost odborníka na výsadbu dřevin. Za dopoledne tak vysadíme i dvě stovky stromů. Odezva od lidí je pozitivní, protože vědí, že pomáhají obci ušetřit peníze a že to dělají pro své nejbližší okolí. A samozřejmě si »své« zeleně náležitě považují.

Smržice: Na spolky se kdykoliv můžeme obrátit o pomoc při úklidu odpadu v okolí obce. Lidé sami zakoupili 30 stromů a vysadili je v parku. Pořádáme soutěž o nejhezčí předzahrádku u rodinného domu. Děti ze ZŠ se starají o osázený svah u hřbitova.

Velká Bystřice: Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme se s občany zapojili do výsadby Aleje národů podél cyklostezky Vídeň-Krakov, pořádáme Letní čištění řeky Bystřice i další aktivity. Soutěže O nejkrásnější okno, O nejkrásnější předzahrádku a O nejkrásnější část ulice posilují zájem občanů o jejich okolí a údržbu veřejného prostranství. Do soutěže se zapojuje i místní organizace Českého svazu zahrádkářů, výsledky pak vyhlašujeme v rámci mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok.

Dobrochov: Bohužel, máme jen hasiče a fotbalisty, takže prakticky vše je na obci.

Pamatujete i na péči o okolní krajinu?

Zeleneč: Systematicky se věnujeme výsadbě biokoridorů a lesoparků v zeleném pásu okolo obce. V rámci komplexních pozemkových úprav jsme založili zhruba 15 ha, mimo katastr pak 5 ha zeleně. Do cílového stavu zbývá vyřešit ještě asi 20 ha a k tomu dalších 10 ha obecního lesa. Kolem obce vede cyklostezka, kterou jsme kompletně osadili vzrostlými stromy.

Velká Bystřice: U nás se nachází zámecký park, který jsme revitalizovali díky podpoře z ROP Střední Morava. Park byl oceněn titulem Stavba roku 2010 Olomouckého kraje a získal i cenu Rudolfa Eitelberga od nadace Krásná Olomouc.

Smržice: Uskutečňujeme výsadby okolo polních cest (ovocné stromy, stromy do volné přírody), vysadili jsme dva biokoridory, nyní se chystá projektová dokumentace na »naučnou a poutní stezku«.

Dobrochov: Poblíž obce jsou podél polních cest dvě aleje ovocných stromů. Nejtěžší je přesvědčit zemědělce, že jim přece ani neškodí, ani nepřekážejí.

Využíváte při plánování rozvoje veřejného prostoru služeb zahradních architektů? A jak je vybíráte?

Zeleneč: Už jsme to zkusili a architekta vybrali podle doporučení a referencí.

Smržice: Hodně přihlížíme k doporučením kolegů starostů nebo odborníků, které už známe.

Velká Bystřice: Máme hotový pasport veřejné zeleně i dlouhodobý plán výsadeb. Při plánování rozvoje veřejného prostoru se obracíme na odborníky, využíváme služeb architektů i odborných zahradnických firem. Ty si vybíráme podle osobních zkušeností, na základě referencí, finančních možností a v souladu s podmínkami zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dobrochov: Kdykoliv jsme odborníka využili, tak se nám to vyplatilo. Nyní plánujeme úpravu menšího plácku v obci a určitě budeme opět spolupracovat s architektem. Odborníky si vybíráme podle doporučení. Tak jsme našli i Zahradu.

Potřebujete-li k zeleni odborné rady, kde je nejčastěji hledáte?

Zeleneč: V obci máme hned několik odborníků, na něž se kdykoliv můžeme obrátit, což také činíme.

Smržice: Obvykle na místní či regionální firmy a odborníky, s nimiž již máme pozitivní zkušenost.

Velká Bystřice: Často se obracíme na pracovníky AOPK v Olomouci, kteří nám vždy ochotně pomohou.

Dobrochov: Tyto rady hledám u firmy, která u nás už něco realizovala, tedy parkové úpravy či aleje u polních cest. Kdybych s ní nebyl spokojen, ptal bych se jinde.

 

Která sídla jsou zastoupena v anketě

Obec Zeleneč

Starosta: Ing. Michael Husinec (v úřadu od roku 1989)

Lokalita: 1,8 km východně od Prahy-Horních Počernic

Počet obyvatel: 2950

Obec se na svém území stará o 17,5 ha obecní zeleně.

Do obce se v uplynulých letech přistěhovalo velké množství nových obyvatel, kteří také samozřejmě značně rozšířili intravilán obce o novou výstavbu. O obci se však rozhodně nedá říci, že je jen »noclehárnou« pro pracující v metropoli.

Obec Smržice

Starostka: Ing. Hana Lebedová (ve funkci čtvrté volebné období)

Lokalita: 4 km severně od Prostějova

Počet obyvatel: 1670

Obec se na svém území stará o 12 ha obecní zeleně.

Smržice jsou hanácká obec (největší obec v okrese Prostějov). Ze všech stran je obklopena zemědělskou krajinou se všemi negativními důsledky zemědělského hospodaření v uplynulých padesáti letech. O systematické práci tamních občanů pro životní prostředí svědčí i ocenění Zelená stuha v rámci soutěže Vesnice roku za rok 2010 a stříbrná medaile na celoevropské soutěži Entente Florale Europe.

Město Velká Bystřice

Starosta: Ing. Marek Pazdera (ve funkci třetí volební období)

Lokalita: zhruba 5 km od Olomouce

Počet obyvatel: 3050

Město se na svém území stará o 18 ha městské zeleně.

Jde o moderní městečko s bohatou historií a vřelým vztahem k tradicím a folkloru. Rozkládá se kolem řeky Bystřice v podhůří Nízkého Jeseníku. Je to příjemné a velmi přitažlivé místo pro život. Působí velkoryse, stále se rozvíjí a přitom neztrácí nic z bohaté hanácké tradice a atmosféry.

Obec Dobrochov

Starosta: Ing. Miloslav Kříž (ve funkci třetí volební období)

Lokalita: asi 10 km jižně od Prostějova

Počet obyvatel: 310

Obec se na svém území stará o 3,5 ha obecní zeleně.

Dobrochov je malá, velmi malebná hanácká obec, která tvoří nejjižnější část Olomouckého kraje, oblast Haná. Je příkladem a důkazem toho, že i malé obce se mohou nejen v oblasti zeleně stále rozvíjet.

ZDROJ: ARBOEKO

 

Obec Zeleneč je obklopena sítí cyklostezek, které jsou osázeny. Okolo obce tak vzniká zelený prstenec.
FOTO: ARCHIV ARBOEKO

Obec Smržice získala v roce 2010 Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku a stříbrnou medaili v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe.
FOTO: ARCHIV ARBOEKO

Park ve Velké Bystřici revitalizovaný z dotace ROP Střední Morava a oceněný jako Stavba roku 2010 Olomouckého kraje a cenou Rudolfa Eitelberga od nadace Krásná Olomouc.
FOTO: COPTERFILM

Dobrochov - obnova parku za přispění dotace z OP Životní prostředí.
FOTO: JIŘÍ M. DOLEŽEL

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down