Zeleň – symbol moderní obce. Města, která tvoří parky pro lidi

Při plánování a rozvoji veřejné zeleně je zcela zásadní zapojení veřejnosti. Ostatně zeleň v obci a v jejím okolí je určena především pro občany. O několik dobrých rad a zkušeností se s námi podělili kolegové z Nadace Partnerství.

Města i obce, které se zapojují do veřejného života a získávají poznatky o fungování konkrétního místa, toho určitě nelitují. Získávají cenné návrhy na jeho zlepšení pocházející od místních lidí. Ti často vědí nejlépe, co je pro ně nejdůležitější. Stejně je to s parky, dětskými hřišti a zelenými prostranstvími.

Jen místní vědí, kde nejlépe postavit lavičku, kam umístit cestu a kde udělat psí loučku. Občané jsou ale také často připraveni bránit vlastním tělem strom, kterému hrozí pokácení. »Bouřlivé reakce se například objeví vždy, kdy je třeba se přiklonit k nutnému kácení. Řešením je neustálá osvěta a vysvětlování. Ale i to je v pořádku, protože je patrná zpětná vazba občanů,« říká věcně Jana Durdincová koordinátorka práce s veřejností v Broumově.


ÚSPĚŠNÝ PROJEKT JE TAKOVÝ, KTERÝ LIDÉ POVAŽUJÍ »ZA SVŮJ«

Jak tedy využít lidský potenciál obce a zároveň předejít odmítání záměru či projektu »a priori«? Ředitel Nadace Partnerství RNDr. Miroslav Kundrata vidí jako stěžejní otevřenou komunikaci s občany a odborně vedenou účast obyvatel na řešení konkrétních problémů daného místa. »Lidé by měli být motivováni k tomu, aby se účastnili celého procesu a stali se tak „spolumajiteli“ a „správci“ daného záměru,« říká Miroslav Kundrata. Nadace Partnerství zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí systematicky podporuje, ať už přidělováním grantů Místo pod stromy, kampaní Město stromů či poskytováním asistence k projektům. »Velmi důležitá je komunikace a zapojení veřejnosti už od prvních myšlenek, nápadů, od začátku projektu. Komunikovat, sbírat názory a především poskytovat komplexní a nezkreslené informace veřejnosti je základem budování důvěry a vzájemného dobrého vztahu mezi radnicí a občany,« upozorňuje facilitátorka a zahradní architektka z Nadace Partnerství Markéta Čablová.

V BROUMOVĚ ZAČALI REVITALIZACÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY

Tak tomu bylo například v Broumově, který Nadace Partnerství ocenila titulem Město stromů. »V roce 2005 se v Broumově uskutečnila inventarizace městské zeleně a bylo naplánováno rozsáhlé kácení,« říká vedoucí odboru životního prostředí v Broumově Ing. Marcela Žouželková.

Radnice v čele s tehdejší starostkou JUDr. Libuší Růčkovou cítila, že na tyto rozsáhlé změny je třeba občany připravit. Město začalo pořádat besedy, ankety, navázalo spolupráci se školami i zájmovými spolky. »Prvním projektem s aktivním zapojením veřejnosti od plánování s facilitátorem až po sázení, byla revitalizace školní zahrady nyní známé jako Naše zahrada,« líčí postupnou přeměnu broumovských parků Marcela Žouželková a dodává, že úspěch následujících rozsáhlejší revitalizací, jako například parku Alejka, vidí v tom, že veřejnost i radnice již byly na vzájemnou spolupráci zvyklé. Lidé věděli, že město má jasnou dlouhodobou koncepci, proto kácení vzrostlé avšak těžce nemocné jírovcové aleje, která byla pro mnohé broumovské občany nedílnou součástí města, proběhla bez větších protestů a s aktivní účastí veřejnosti.

»Ze tří stanovištně vhodných druhů stromů si lidé v anketě mohli zvolit ten, který se skutečně vysadí. Nadace Proměny, která revitalizaci parku podpořila, vyšla ochotně vstříc našemu návrhu, aby jeden ze stromů vysadily děti,« vyjmenovává vedoucí odboru životního prostředí.

INFORMACE MUSÍ VEŘEJNOST ZÍSKAT VČAS

Takřka stejný případ se však může velmi snadno zkomplikovat. Uherské Hradiště, krásné město s bohatou historií a čilým společenským životem, se od roku 2008 bez větších problémů věnovalo Místní Agendě 21. V roce 2011 se radnici podařilo získat dotaci na revitalizaci chátrajícího parku Smetanovy sady. »Abychom stihli náročnou projektovou přípravu v krátkém časovém horizontu a nepřišli o možnost získání dotačních prostředků na revitalizaci Smetanových sadů a ulice Svatováclavská, dostali jsme se do značné časové tísně a informační kampaň pro veřejnost byla v té době prakticky neproveditelná,« vysvětluje úskalí některých dotačních titulů Ing. Miroslava Hrabalíková z Městského úřadu v Uherském Hradišti. Radnice se rozhodla informovat veřejnost o daném projektu alespoň dodatečně. Proti, v očích úředníků vítané a potřebné rekonstrukci parku, se však razantně postavilo místní občanské sdružení. »Reakce občanského sdružení však byly od počátku negativní. Nutné kácení dřevin jeho členové vnímali jako neopodstatněný krok a svévolné rozhodnutí města,« konstatuje Miroslava Hrabalíková. Podle jejích slov ze strany sdružení následovaly zavádějící informace do médií, petice a další.

Město Uherské Hradiště začalo celou věc s občany otevřeně řešit, uspořádalo besedy za účasti odborníků a moderované nezávislou facilitátorkou, zveřejnili projektovou dokumentaci na webových stránkách. »Přelomem byla právě informační beseda, kde byly zodpovězeny všechny dotazy účastníků a vysvětlena daná situace. Na besedu byl pozván i významný arborista Jaroslav Kolařík,« hodnotí Miroslava Hrabalíková a upozorňuje: »Důležitým faktorem je způsob získání informací – veřejnost by měla získávat informace přímo od města. Pokud veřejnost pracuje se stejnými informacemi, které má i radnice, a získává je ve fázi, kdy daný problém může ovlivnit, tak je tato spolupráce efektivní a přínosná.«

NADACE PARTNERSTVÍ NABÍZÍ MUNICIPALITÁM POMOC

»Investice do místní komunity (především do dětí) se rozhodně vyplatí. Například je velmi pěkné pozorovat školáčky, kteří v prvních třídách vysadili na své školní zahradě třešňový sad, a jejich reakce v případě, kdy byl vandalem jeden ze stromů poškozen. Jakoukoli jinou teoretickou osvětou není možné tento vztah dětí k „jejich zahradě“ vytvořit,« konstatuje Marcela Žouželková z Broumova.

Města, která se vydají cestou spolupráce s občany, mohou hledat podporu u Nadace Partnerství. »Obcím nabízíme odbornou asistenci, pořádáme také odborné semináře, které vedou zkušení arboristé, zahradní architekti a experti na komunikaci a práci s veřejností. Městům, jež se tomuto tématu chtějí věnovat, nabízíme účast v soutěži Město stromů,« uzavírá koordinátorka soutěže Město stromů Hana Zuchnická z Nadace Partnerství.

 

Pracuje-li veřejnost se stejnými informacemi, které má i radnice, a dostane-li je ve fázi, kdy daný problém může ovlivnit, pak je spolupráce obyvatel s obcí efektivní a přínosná.

 

Pozvánka na dvoudenní celostátní seminář

ZELEŇ – SYMBOL MODERNÍ OBCE: 6.-7. 6. 2012, Lednice na Moravě

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář, který se uskuteční na Zahradnické fakultě brněnské Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě ve dnech 6. a 7. června 2012. Seminář je určen pro starosty, místostarosty a zastupitele obcí, stejně jako pro zaměstnance obecních, městských a magistrátních úřadů i další zájemce, kteří se touto problematikou zabývají.

Tematické okruhy:

Plánování rozvoje zeleně v obci a v jejím okolí,

Metody práce s veřejností,

Kvalita nových výsadeb a péče o zeleň,

Finanční zdroje pro obnovu zeleně,

Exkurze do zajímavých »zelených« obcí,

Péče o staré stromy a rizika s tím spojená.

Další podrobnější informace včetně toho, jak se na seminář přihlásit, získáte v květnovém vydání časopisu Moderní obec a už v závěru dubna také na jeho webu: www.moderniobec.cz.

 

Plánovací setkání s občany v Poustce proběhlo díky podpoře Nadace Partnerství. Lidé obhlížejí místo a své návrhy zakreslují do plánků.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Broumovské děti křtí strom, který si pojmenovaly v rámci kampaně Broumov – Město stromů. Tento strom už bude pořád jejich a jistě budou hlídat, jestli je o strom dobře pečováno a zda jej nikdo neničí.

FOTO: ARCHIV MĚÚ BROUMOV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *