Zimní údržba v obcích: Co se osvědčuje a co ji komplikuje?

Až se zima zeptá, co jste dělali v létě, jak odpovíte? Většina z námi oslovených obcí je přesvědčena, že je na zimní sezonu náležitě připravena. Podle velikosti sídla pomůže s úklidem různě velký technický park, všude ale počítají i s lopatami.

1) Jak zajišťujete zimní údržbu ve své obci/městě? Využíváte v mimořádných případech i výpomoc dlouhodobě nezaměstnaných či osob ve výkonu tres- tu odnětí svobody? Jaká technika je k dispozici?

2) Kolik peněz na zimní údržbu obvykle vynaložíte?

3) Připravujete pro nadcházející sezonu nová opatření oproti loňsku?

4) Spolupracujete při zimní údržbě s jinou obcí/městem?


5) Co by obci/městu usnadnilo plnění povinností při zajišťování zimní údržby?

JAN PREJDA, ŘEDITEL, TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK A. S.

1. Zimní údržbu místních komunikací provádí Technické služby Jeseník a. s., které plně vlastní město. Podrobně vše popisuje Plán zimní údržby včetně pořadí důležitosti jednotlivých komunikací a chodníků. Město i TS mají na svých stránkách jasné informace i podrobnou mapu intenzity údržby.

Zimní údržbu zajišťují TS vesměs vlastními silami. Nastane-li mimořádná kalamitní situace, jsou využiti pracovníci jiných středisek v TS. Společnost má 110 zaměstnanců a je možné sestavit velkou skupinu v kalamitních stavech. Technika se případně najímá od místních podnikatelských subjektů. V minulosti byli využiti nezaměstnaní ve veřejné službě. Pracovníky z řad nezaměstnaných a vedených na Úřadu práce nevyužíváme. Jejich přijetí v době mimořádné situace je zdlouhavé a tím nereálné.

Provádíme údržbu celého města a využíváme při tom mnoho různých strojů a automobilů. Pořizují se tak, aby se daly využít i pro zimní údržbu. Běžně používáme auta s pluhy a posypovými nástavbami různých velikostí, bagry, nakladače, malé stroje na chodníky, frézy i lidské ruce.

2. Náklady se odvíjejí od intenzity zimy. Za posledních pět let se pohybovaly v rozmezí 6-7 mil. Kč/rok. Tato částka je určena přímo na zimu a na hrubý úklid po jejím konci. Předchází tomu nákladná příprava, a to čištění příkopů, odvodňovacích zařízení, kanalizačních vpustí, vysprávka nerovností komunikací aj. V jarních měsících se provádí úklid a zametání komunikací, vyhrabávání posypových materiálů z travnatých ploch, jež jsou blízko cest atd.

3. Nově máme na webu podrobnou mapu intenzity provádění údržby, kde si lze prohlédnout každou komunikaci a způsob údržby včetně lhůt pro odstranění. Také je schváleno nařízení města, které určuje povinnosti všem vlastníkům komunikací, tedy i jiným soukromým subjektům, aby prováděly zimní údržbu v určitých lhůtách.

4. Spolupráce s jinými obcemi funguje okrajově. Svou roli hraje vzdálenost a navíc, když je větší intenzita spadu, sníh je všude.

5. Problém je s parkovacími místy na sídlištích, kde není místo na projetí zimní techniky. Je to nejen na majitelích aut, ale i na městě, aby zajistilo dostatek parkovacích míst a razantně postihovalo ty, kteří porušují pravidla.

JAN KOPÁL, TISKOVÝ MLUVČÍ, MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY

1. Silnice a chodníky, pěší zóny a veřejná prostranství udržuje společnost AVE CZ, pěší stezky v zeleni, mimo silnice, v sídlištích atd. udržuje městská příspěvková organizace Správa lázeňských parků (SLP), dvě strmé ulice v lázeňském centru, které jsou dlážděné a nesmí se solit, udržuje ručně soukromý subjekt. Vše na smlouvu s městem. SLP zaměstnává pracovníky VPP i alternativních trestů (asi 30 osob).

AVE CZ používá sypače, pluhy, chodníkovou mechanizaci. Jednotlivé vozy mají svůj harmonogram kalamitní i náhradní (není-li sníh). SLP používá multikáry s nástavbami pluh, sypač, zametací vůz. Obě společnosti využívají rovněž ruční údržbu.

2. Zimní údržba stojí město kolem 25 milionů Kč. Vyskytne-li se kalamita, vozidla i pracovníci fungují v nepřetržitém provozu a náklady jsou poté vyšší.

3. Nasazujeme speciální hlídku, dva pracovníky s povinností sledovat komunikace a problémová místa, dodržování harmonogramu a operativně zajišťovat přednostní úklid. K závěru se chýlí desetiletý kontrakt s AVE CZ, takže připravujeme nové zadání pro budoucí výběrové řízení.

5. Stejně jako v jiných oblastech i zde by pomohlo více peněz. Se zimní údržbou je veřejnost poměrně spokojená, i když každoročně dostáváme připomínky ke konkrétním místům (ty jsou lepší) nebo obecně, že »silničáři zaspali«, když už třetí den sněží a Sokolovskou ulici už hodinu neprotáhli – ty jsou horší, dotyčný si nedá vysvětlit, že každá ulice nemůže mít svůj pluh.

Velkou pomocí jsou pracovníci veřejné služby, především na úklid zastávek autobusů, přechodů pro chodce a dalších míst, kde mechanizace nemůže pracovat.

JAN SEDLÁČEK, STAROSTA, OBEC KŘIŽÁNKY (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ASI 375 OBYV.)

1. Úklid v zimě zajišťují zaměstnanci obce. Manuální práci (lopata, motyka, hrablo) dělníci přes VPP, prohrnování cest traktorem zajišťuje údržbář. Při kalamitě vypomáhá externí firma. K dispozici je traktor s radlicí a jednoduchou frézou.

Zimní údržba komunikací v obci patří mezi mé největší noční můry. Obec má roztroušenou zástavbu, kdy třeba k jedinému stavení udržujeme 800 m dlouhou komunikaci (takové případy máme dokonce tři). Každou zimu se množí stížnosti občanů a hlavně chalupářů. Jsme však schopni prohrnovat komunikace jen k trvale bydlícím občanům, což ošetřuje i nařízení obce.

2. Náklady se mění každoročně.

3. Kupujeme novou frézu na chodníky.

5. Opravdu nevím, co by mohlo pomoci. Náklady na údržbu se liší sezonu od sezony. Nelze přijmout dopředu zaměstnance, protože při teplé zimě by neměl co dělat. Skutečností je, že zimní údržba je závislá na jediném zaměstnanci na částečný úvazek. V případě jeho pracovní neschopnosti budu těžko hledat náhradu.

Možným řešením by bylo zahrnout náklady na údržbu do RUD, kdy by podle určitého klíče získávaly obce s větším přídělem sněhu a velkou délkou prohrnovaných cest finanční kompenzaci. Nebo nějaký dotační titul pro obce postižené sněhovou kalamitou – obdoba povodňových grantů. Ale to není příliš koncepční, protože by to pro obce znamenalo další administrativu.

Podobná situace je u nás i se zimní údržbou chodníků, kterou jsem schopný v plném rozsahu realizovat jen díky ÚP, který poskytuje podporu pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

FRANTIŠEK MOHELSKÝ, STAROSTA, OBEC NEMYSLOVICE (OKR. MLADÁ BOLESLAV, ASI 150 OBYV.)

1. Většinu prací stihnou zaměstnanci obce, pluhování sněhu máme nasmlouvané se soukromníkem. Výjimečně při kalamitě využíváme pomoc nezaměstnaných z obce.

2. Odhadem 50-60 tis. Kč. Myslím, že i letos tuto částku bez problémů pokryjeme.

4. Zatím ne, chystáme nějakou spolupráci v rámci MAS Mladoboleslavský venkov.

5. Občas máme problém se zajištěním zimní údržby hlavního tahu ze strany SÚS, jezdí pozdě a v nedostatečné míře.

MILAN BAUMAN, TECHNIK, MĚÚ NOVÉ SEDLO (OKR. SOKOLOV, ASI 2630 OBYV.)

1. Zimní úklidové práce zajišťují zaměstnanci Zařízení města Nové Sedlo svojí technikou. Traktor za využití zadní závěsné radlice provádí prohrn komunikací. Malý traktor Johndeer 1026 prohrnuje chodníky. V současnosti zaměstnáváme 26 dlouhodobě nezaměstnaných ve VPP, pomáhají manuálně upravovat chodníky, zmrazky aj.

2. Roční náklady spojené se zimní údržbou činí asi 200 tis. Kč. Nepočítám výdaje po zimním období, jako jsou poškozené komunikace, chodníky apod.

4. V zimní údržbě jsme jinak plně soběstační a nespolupracujeme s jinou obcí.

5. Rozhodně nám po zimní údržbě bude dobrým pomocníkem zametací vůz.

Mgr. KAREL FILIP, STAROSTA, NOVÉ STRAŠECÍ (OKR. RAKOVNÍK, ASI 5285 OBYV.)

1. Údržbu v zimě obstarávají Technické služby Nové Strašecí s. r. o. (100% vlastněné městem) podle smlouvy o dílo a Plánu zimní údržby. Nevyužíváme pomoc z řad dlouhodobě nezaměstnaných ani osob ve výkonu trestu. Zimní techniku představuje holder, traktor s radlicí, karzit (úklid chodníků) a motorová sněžná fréza.

2. Částka se pohybuje v rozmezí 3,2- 3,8 milionu korun ročně.

3. Jdeme osvědčenou cestou, s údržbou jsou občané i město spokojeni.

Bc. LIBOR ŠIMEČEK, VEDOUCÍ ODB. KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ, MĚÚ RUMBURK (OKR. DĚČÍN, ASI 11 150 OBYV.)

1. Zimní údržbu zajišťuje firma ZEPS s. r. o. na základě smlouvy o dílo. Část chodníků, schody a lávky zajišťujeme vlastními silami. Firma ZEPS pracuje s traktory s radlicí, sypači, ručními sněhovými frézami, nákladním automobilem sklápěčem, nakladačem. Město vlastní malotraktor a ruční sněhovou frézu.

2. Vynaložené náklady jsou v rozmezí 2,5-3 mil. Kč (bez kalamitních situací).

3. Pouze aktualizovaný plán zimní údržby pro období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014.

Mgr. ADÉLA MICHALOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ, MĚÚ ŘÍČANY (OKR. PRAHA-VÝCHOD, ASI 14 120 OBYV.)

1. Zimní údržbu zajišťuje vysoutěžená společnost Marius Pedersen a. s. Údržba se týká komunikací a chodníků v majetku města, které jsou rozděleny podle významnosti. U komunikací rozlišujeme kategorie I.- IV., liší se zejména dobou, do kdy je nutné řádně je ošetřit. Komunikace zařazené do I. pořadí jsou ošetřeny pluhováním a chemickým posypem ihned, komunikace ve III. pořadí do 12 hodin po ukončení spadu. Obdobně jsou stanoveny lhůty pro údržbu chodníků (I.- III. pořadí).

Pouze jednou jsme využili pomoc osoby odsouzené k VPP. V případě mimořádných situací (kalamit) zásah organizuje útvar krizového řízení. Jsou osloveny místní firmy na zajištění pomocných činností.

Na komunikace je využíván posypový vůz, prohrnovací mechanismy (posypový vůz s radlicí, traktory s radlicí), pro chodníky malé chodníkové mechanismy osazené zametacím kartáčem.

2. Smluvní cena za zimní údržbu je 965 260 Kč/měsíc, tj. za 5 měsíců zimního období je to asi 4,8 mil. Kč. Za zimní období 2012/13 jsme zaplatili 4,18 mil. Kč. Jarní úklid posypu se provádí v dubnu, ale přesnou částku neumíme stanovit, protože máme nastavenou paušální měsíční částku za úklid v zimním období a pak v letním období. Cena za zimní měsíc může dosahovat různých hodnot vzhledem k počtu dní v zimním/letním režimu (závisí na průměrné denní teplotě). Peníze na zimní úklid jsou každý rok fixovány v rozpočtu města.

3. Novinky nechystáme, současný způsob řešení zimní údržby je vyhovující.

Bc. RICHARD NOVÁK, STAROSTA, OBEC SKAŠTICE (OKR. KROMĚŘÍŽ, ASI 375 OBYV.)

1. Zimní práce si organizujeme sami. Poloha na Hané nám z pozice klimatu přeje (rovina, méně sněhu). Před domy si občané uklízí sami (asi z 80 %). Ostatní uklízí obec. Máme zaměstnané dva pracovníky přes ÚP. Takže se počítá, že budou zapojeni do úklidu. Žádnou techniku nemáme, vše řešíme lopatou, metlou apod. Protože jsme malá obec, dá se to zvládnout.

2. Za údržbu utratíme (podle toho, jaká je zima) od 7 do 20 tis. Kč.

3. Nové věci nepřipravujeme.

4. Místní komunikace nám zajišťuje místní soukromý zemědělec (odhrnuje sníh). Pouze v minulém roce (a to poprvé za 12 let) jsme využili služeb města Kroměříže a nechali jsme posypat komunikace kamínky. Následný úklid jsme dělali sami.

 

(Redakčně kráceno)

Nabídka komunální techniky pro zimní údržbu je široká: od sypačů a sněžných pluhů přes ruční mechanizaci až po lopaty a metly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *