Zpomalovací návěstidla komfortně řeší bezpečnost dopravy v obcích

Většina našich měst a obcí se potýká s mnoha problémy, které souvisejí s dopravou. Především jde o problémy související s dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti. Její soustavné porušování často způsobuje závažné dopravní nehody spojené i se ztrátami na životech a zdraví účastníků provozu. Další skupinou je zajištění bezpečného přecházení chodců přes komunikace. Obě skupiny problémů spolu úzce souvisejí, takže se nabízí možnost vzájemného propojení.

Společnost AŽD Praha zúročila své dlouholeté zkušenosti v oboru dopravních technologií vyvinutím systému zpomalovacích návěstidel. Lze je použít jako samostatnou signalizaci pro usměrnění dopravy na úsecích, kde dochází k překračování dovolené rychlosti s rizikem následných dopravních nehod nebo právě v kombinaci s přechodem pro chodce.

TRESTAJÍCÍ ČERVENÁ

Systém návěstidel řízených radarem dokáže účinně snížit rychlost vozidel přijíždějících ke světelně řízenému přechodu pro chodce a zajistit plynulý průjezd obcí. Řidič je před příjezdem k přechodu informován na svislé dopravní značce, že při překročení nejvyšší dovolené rychlosti bude návěstidlem zastaven. V následujícím úseku detekuje mikrovlnný radar vozidlo a vyhodnotí jeho aktuální rychlost. V případě, že jeho rychlost je vyšší než dovolená, bude na návěstidle svítit červený signál »Stůj« na nezbytně dlouhou dobu, potřebnou ke zpomalení vozidla nebo jeho nucenému zastavení při příliš vysoké rychlosti. Jedná se tedy o funkci »trestající červené«. V této situaci mají chodci na přechodu stále červený signál. Vozidla jedoucí dovolenou rychlostí nejsou návěstidlem postihována a dopravní proud není ve své plynulosti jakkoliv narušen.

Pro bezpečné přecházení chodců se systém chová jako klasický světelně řízený přechod vybavený chodeckými tlačítky. Po stisknutí tlačítka jsou vozidla zastavena bez ohledu na svoji rychlost a chodci je umožněno bezpečně přejít vozovku.

Systém díky své komplexnosti zajišťuje jednak bezpečné přecházení chodců, ale v době jejich nepřítomnosti i výrazně napomáhá zklidňování dopravy.

AUTOMATICKÁ VIDEODETEKCE

Aby se předešlo nerespektování zpomalovacích návěstidel, je vhodné systém rozšířit o systém automatické videodetekce jízdy na červenou. Tento systém pomocí kamer a počítače pro vyhodnocení obrazu v reálném čase sleduje dopravní situaci a zaznamená všechna vozidla, jež přechod pro chodce projela na červený signál »Stůj«.

Na základě analýzy snímků je rozpoznána registrační značka vozidla a s informacemi o datu, čase a místě přestupku zaslána na dispečerské pracoviště jako podklad pro následné přestupkové řízení.

Závěrem lze říci, že takové moderní řešení, jež sdružuje více oblastí zájmu v bezpečnosti dopravy, přináší kýžený efekt pro města a obce, neboť s minimálním zdržením dopravního proudu zajistí bezpečné a klidné prostředí pro jejich občany.

JIŘÍ MÁCHAL

specialista pro marketing AŽD Praha s. r. o.

Návěstidla mají ve Žďáru nad Sázavou…

… nebo také v Třebíči-Pocoucově.

FOTO: ARCHIV AŽD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *