Zrušení nebo změna usnesení rady obce

Rada obce na schůzi, na které jsem nebyl přítomen, přijala ve věci určité majetkové dispozice obce usnesení, které nepovažuji za správné a jehož plnění by pro obec mohlo znamenat velkou finanční zátěž. Mám jako starosta obce nějakou možnost, jak dané usnesení před jeho realizací zrušit nebo alespoň...

Rada obce na schůzi, na které jsem nebyl přítomen, přijala ve věci určité majetkové dispozice obce usnesení, které nepovažuji za správné a jehož plnění by pro obec mohlo znamenat velkou finanční zátěž. Mám jako starosta obce nějakou možnost, jak dané usnesení před jeho realizací zrušit nebo alespoň změnit?

Zákon o obcích dává starostovi několik možností, jak se domáhat nápravy nesprávného (nezákonného) rozhodnutí rady obce (dále jen rada). Starosta může na nejbližší schůzi rady navrhnout opětovné projednání dané věci a pokud rada odsouhlasí zařazení tohoto bodu do programu, pak v rámci projednávání bodu může přednést své námitky vůči přijatému usnesení (může jít o skutečnosti, které v době svého rozhodování neznala) a záleží zcela na rozhodnutí rady, zda přijaté usnesení zruší, změní nebo na něm setrvá. Další možností je využití ustanovení § 105 zákona o obcích. To opravňuje starostu k pozastavení výkonu usnesení rady v případě, že má za to, že je nesprávné. Je ale na místě zdůraznit, že podmínkou pozastavení výkonu usnesení rady starostou je pouze namítaná nesprávnost, nemusí jít o nezákonnost. Přesto, že to zákon výslovně nestanoví, lze doporučit, aby starosta tento krok učinil písemně (toto své rozhodnutí zaznamenal) a náležitě odůvodnil.

O pozastavení výkonu usnesení by měl starosta neprodleně informovat obecní úřad, který zpravidla zabezpečuje plnění usnesení přijatých orgány obce, a zejména radu. Věc pak starosta předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo).

Zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání po pozastavení výkonu usnesení rady podle § 84 odst. 5 zákona o obcích rozhoduje o zrušení starostou předloženého usnesení rady obce (změnit však toto usnesení s ohledem na dikci zákona nemůže):

pokud rozhodne o zrušení usnesení, nic nebrání radě, aby se případně danou věcí opětovně zabývala a přijala jiné usnesení; jestliže předmět usnesení nespadal do vyhrazené kompetence rady, může si rozhodování v této věci vyhradit zastupitelstvo a může o věci samo rozhodnout,

pokud nerozhodne o zrušení předloženého usnesení rady (rozhodne o nevyhovění/zamítnutí návrhu starosty, o potvrzení usnesení nebo v dané věci nepřijme vůbec žádné usnesení), zůstává usnesení rady v platnosti, pozastavení výkonu usnesení končí a usnesení rady je tak možné vykonat.

Další možností nápravy předmětného usnesení je možnost obrátit se na Ministerstvo vnitra (MV) s žádostí o přezkoumání přijatého usnesení. Je však vhodné připomenout, že MV v rámci výkonu dozoru nad usneseními přijatými orgány obce v samostatné působnosti podle § 123 a násl. zákona o obcích přezkoumává pouze zákonnost těchto usnesení (rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem), nikoli nesprávnost a dozorová opatření navíc nemůže uplatnit v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny zvláštním právním předpisem (zákonem o finanční kontrole, zákonem o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků).

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Komentáře ke článku 1

  • Marie Hrubínová

    Dobrý den a jak je prosím možné zrušit nebo změnit rozhodnutí rady obce z pozice občana?
    Je možné podat stížnost, nebo navrhnout zastupitelstvu jako bod jednání zastavení výkonu rozhodnutí?
    Děkuji Hrubínová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *