Kategorie:
Různé

Zrušení svolaného zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Den před jeho konáním bylo zastupitelům oznámeno, že je zrušeno kvůli velké nemocnosti. Hned ten den byla také doručena pozvánka s programem na nové zasedání. Je tento postup správný? Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném...

Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Den před jeho konáním bylo zastupitelům oznámeno, že je zrušeno kvůli velké nemocnosti. Hned ten den byla také doručena pozvánka s programem na nové zasedání. Je tento postup správný?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, žádné podmínky ani pravidla pro zrušení svolaného zasedání zastupitelstva nestanoví. Z povahy věci však takové opatření nelze vyloučit, pokud důvodnost takového kroku vyjde najevo až po svolání zasedání, neboť konat zasedání v situaci, kdy je např. předem zřejmé, že nebude usnášeníschopné nebo jestliže o věci nebude možné pro nedostatek podkladů rozhodnout, by bylo zjevně nehospodárné a nerozumné. Je ovšem nutné, aby k rušení zasedání docházelo z důvodů legitimních, obecně obhajitelných. Takové opatření by nemělo být projevem libovůle či snahy vedení obce vyloučit veřejnou diskusi o kontroverzních záležitostech.

Jinou otázkou je, jakým způsobem by mělo ke zrušení zasedání dojít. Zákon o obcích stanoví pouze pravidla pro svolání zasedání, které primárně svěřuje starostovi obce (§ 92 odst. 1 a § 103 odst. 5) a které provází povinnost obecního úřadu zveřejnit na úřední desce na dobu alespoň 7 dní (za určitých podmínek na dobu 2 dnů) před zasedáním informaci o místě, době a o navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (§ 93 odst. 1 a 2). Postup při rušení zasedání by proto měl být podobný jeho svolání, tzn. že o zrušení zasedání by měl rozhodnout jeho svolatel (starosta) a příslušná informace by měla být zveřejněna na úřední desce obecního úřadu (z pochopitelných důvodů ale nelze trvat na splnění 7 dnů jejího zveřejnění). Zejména pokud by ke zrušení zasedání mělo dojít krátce před jeho zahájením, je více než vhodné využít i dalších informačních prostředků, např. místní rozhlas, a zveřejnit informaci o zrušení zasedání též u vchodu do jednací místnosti. Nesmí se zapomínat i na povinnost plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu, podle níž musí být obsah úřední desky zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zákon o obcích nevyžaduje, aby zastupitelům bylo zasedání oznamováno individuálně (implicitně se předpokládá, že se tak stane, resp. že se zastupitelé mohou seznámit s termínem zasedání na úřední desce). Je-li však v obci zavedena praxe oznamování zasedání zastupitelům nebo pokud tak stanoví jednací řád, mělo by být obdobně učiněno i oznámení zastupitelům o zrušeném zasedání. Protože však požadavkem zákona taková oznámení nejsou, případné neúspěšné doručování zastupitelům či opomenutí takového úkonu by nemělo na účinnost zrušení zasedání vliv (relevantně je zasedání zrušeno postupem uvedeným v předchozím odstavci).

JUDR. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *