20.06.2023 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zveme Vás do soutěže Komunální projekt roku 2023. Nepropásněte možnost jejím prostřednictvím zviditelnit své obce a města i dobrou práci jejich představitelů!

V plném proudu už je celostátní soutěž Komunální projekt roku 2023. Obce, městy, města, městské části a městské obvody mohou do soutěže přihlašovat neomezený počet svých projektů, které byly uskutečněn od 1. 1. 2022 do 12. září 2023. Účast v soutěži je bez vstupního poplatku.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 12. září 2023 – jednoduchou on-line přihlášku najdete na: https://komunalniprojektroku.cz/prihlaska-nominace-do-souteze/ .

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 24. října 2023 v prostorách nové moderní radnice Městské části Praha 12, kam budou pozvání všichni účastníci soutěže.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

* Sociální projekt roku: Projekty zaměřené na prorodinnou politiku, na pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel a na jejich sociální začleňování, na sociální služby, sociální práci apod.;

* Veřejné zdraví a sport pro všechny: Projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu či zdravého stravování ve školních zařízeních zřizovaných obcemi a městy, na rozvoj pohybových aktivit a sportu pro všechny věkové kategorie, na budování sportovní infrastruktury apod.;

* Utváření veřejného prostoru: Projekty zaměřené na nové stavby i rekonstrukce stávajících budov či na revitalizaci veřejného prostoru včetně jeho osazování vhodným městským mobiliářem. Projekty přispívající ke zlepšení a zkulturnění veřejného prostoru, stejně jako ke zlepšení jeho přístupnosti a posilování jeho funkce coby místa pro setkávání lidí, kulturní a společenské akce obce či města. Může jít i o projekty, které řeší udržitelnou mobilitu ve městech a obcích a vytvářejí podmínky pro vhodné skloubení jednotlivých druhů dopravy, ale i o projekty péče o památky apod.;

* Veřejná zeleň: Projekty zaměřené na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, péči o ni a její další výsadbu a rozšiřování /uliční a sídlištní zeleně, parků, stromořadí/, na péči o jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí stromy, památné stromy apod.;

* Odpadové hospodářství: Projekty zaměřené na zkvalitňování a vyšší efektivitu odpadových hospodářství obcí a měst, na podporu oběhového hospodářství a třídění odpadů, na inspirativní způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využívání, na energetické využívání odpadů, projekty předcházení vzniku odpadů apod.;

* Chytrá obec: Projekty, které komplexně či i jen dílčím způsobem využívají digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích a městech a vyšší efektivitě jejich řízení a správy, lepší informovanosti občanů a usnadnění jejich kontaktu s radnicemi apod.;

* Kulturní a vzdělávací činnost: Projekty zaměřené na kulturně výchovnou činnost, udržování lidových tradic a zvyšování participace občanů na místním kulturním a společenském dění, stejně jako projekty, které si kladou za cíl rozšiřovat a prohlubovat znalosti o své obci, svém městě či regionu a posilování vztahu k nim. Může jít rovněž například o projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování znalostí pomáhajících vybraným skupinám obyvatelstva lépe se orientovat či uplatnit v současném světě apod.;

* Komunální a komunitní energetika: Již fungující, ale případně i teprve rozpracované projekty obcí nebo místních akčních skupin či svazků obcí, případně dalších společenství s účastí územních samospráv, které mají za cíl posílit jejich energetickou nezávislost a zvýšit jejich podíl na využívání lokálních čistých zdrojů na výrobě a spotřebě energií apod.;

* Ekologický projekt roku: Projekty zaměřené na péči o krajinu a zlepšování jejích funkcí z hlediska vodního režimu, půdní eroze i biodiverzity, na energeticky úsporná opatření a zavádění smart technologií na jejich podporu. Může jít i o další projekty šetrné k přírodě a zaměřené na snižování ekologické zátěže, stejně jako o projekty v oblasti ekologické výchovy a osvěty všech věkových skupin obyvatelstva apod.;

* Bezpečný úřad: Projekty, které zajišťují ochranu úřadů obcí a měst i jejich podřízených organizací před kybernetickými útoky, vedou zaměstnance k dodržování bezpečnostních pravidel při používání informačních technologií, využívají digitální technologie při bezpečném zpracování dat a nastavení transparentních vnitřních procesů. Oceněny mohou být i projekty, které napomáhají k lepší hygieně práce a pracovního prostředí pro zaměstnance či které zvyšují bezpečnost zaměstnanců.

Mezi přihlášenými projekty, které byly podpořeny z dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, se rozhodne i o držiteli Ceny ministra pro místní rozvoj.

CENY PRO VÍTĚZE A PODPORA SOUTĚŽE

Územní samosprávné celky za vítězství svých projektů v jednotlivých kategoriích soutěže a za celkové vítězství v soutěži  obdrží finanční  prémie. Nositelé takto oceněných projektů převezmou věcnou cenu – „křišťálové srdce na otevřené dlani“.

Členy hodnotitelské komise jsou zástupci vítězných projektů z loňského ročníku soutěže a po jednom zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a redakce Moderní obce.

Soutěži Komunální projekt roku 2023 udělil záštitu místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Soutěž je podporována Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Záštitu nad vyhlášením výsledků soutěže poskytla Městská část Praha 12.

Propozice soutěže, on-line přihlášku do soutěže i historii a přehled vítězů všech jejích osmi dosavadních ročníků najdete na: www.komunalniprojektroku.cz .

/red/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down