Zveřejnění a projednávání závěrečného účtu

Auditem (krajským úřadem) nám bylo v rámci dílčího přezkoumání vytknuto, že jsme návrh závěrečného účtu za loňský rok nezveřejnili v souladu se zákonem. Na fyzické úřední desce jsme zveřejnili titulní stranu závěrečného účtu a uvedli odkaz, že plný text závěrečného účtu je k dispozici na...

Auditem (krajským úřadem) nám bylo v rámci dílčího přezkoumání vytknuto, že jsme návrh závěrečného účtu za loňský rok nezveřejnili v souladu se zákonem. Na fyzické úřední desce jsme zveřejnili titulní stranu závěrečného účtu a uvedli odkaz, že plný text závěrečného účtu je k dispozici na elektronické verzi úřední desky a na obecním úřadě. Je náš postup opravdu chybný? Pokud ano, hrozí obci nějaká pokuta?

Povinnost projednávání závěrečného účtu obce je dána zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (stanoví bližší postup projednávání včetně povinnosti zveřejnit návrh závěrečného účtu) a dále rovněž zákonem o obcích (stanoví termín, ve kterém má k projednání dojít). Podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném od 30. 12. 2011, musí územní samosprávný celek (ÚSC) zveřejnit návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.


Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. S ohledem na uvedené je zřejmé, že způsob zveřejnění návrhu závěrečného účtu popsaný v dotazu skutečně není z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech dostatečný a závěr auditora je tedy správný. Je třeba připomenout, že do 29. 12. 2011 ustanovení § 17 odst. 6 tohoto zákona nebylo ve vztahu k rozsahu povinně zveřejňovaných informací natolik precizní a stanovilo povinnost zveřejnit návrh závěrečného účtu toliko »vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup«. Ani za této »mírnější« právní úpravy by však podle mého názoru nebyl postup obce akceptovatelný.

Důsledky chybného zveřejnění návrhu závěrečného účtu je třeba posuzovat ve dvou rovinách, resp. ve světle dvou právních úprav: 1. podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zákon v § 22a vymezuje správní delikty za porušení zákona, za tyto delikty lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. Jednou ze skutkových podstat správního deliktu je právě nezveřejnění návrhu závěrečného účtu podle § 17 odst. 6 zákona. Řízení o správním deliktu vede a pokutu obci ukládá krajský úřad. 2. Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí: Dodržení zákonných povinností souvisejících s projednáním závěrečného účtu obcí je jednou ze skutečností, která je předmětem přezkoumání hospodaření obce. Proto krajský úřad provádějící v obci dílčí přezkoumání za kalendářní rok 2012 dodržení zákonem stanoveného způsobu zveřejnění závěrečného účtu za rok 2011 ověřoval. S ohledem na povahu této povinnosti krajský úřad ve své zprávě bude konstatovat porušení zákonné povinnosti obce, a to nejspíše jako nedostatek podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 tohoto zákona (nedostatek spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy).

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *