Kategorie:
Různé

Zveřejnění záměru při pronájmu honitby

Naše obec je členem honebního společenstva, které má v úmyslu uzavřít smlouvu o nájmu honitby. Musí před tím, než honební společenstvo tuto smlouvu uzavře, zveřejnit záměr pronájmu pozemků, které patří obci a které tvoří honitbu? Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, rozumí honitbou...

Naše obec je členem honebního společenstva, které má v úmyslu uzavřít smlouvu o nájmu honitby. Musí před tím, než honební společenstvo tuto smlouvu uzavře, zveřejnit záměr pronájmu pozemků, které patří obci a které tvoří honitbu?

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, rozumí honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků, vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti podle tohoto zákona [§ 2 písm. i)]. Držitelem honitby je osoba, jíž byla honitba uznána rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti [§ 2 písm. m)], přičemž touto osobou může být buď vlastník honebních pozemků, nebo honební společenstvo. Honitbu může užívat buď držitel honitby sám, nebo jiná osoba, jíž držitel honitby honitbu pronajal [§ 2 písm. n)].


Podstata pronájmu honitby (§ 33 zákona o myslivosti) spočívá v dočasném přenechání výkonu práva myslivosti na území, které je tvořeno pozemky začleněnými do honitby, jiné osobě, nikoli v přenechání těchto pozemků jako věcí podle § 663 občanského zákoníku k užívání (srov. závěry Ústavního soudu, uvedené v nálezu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 104/06). Pronájem honitby je tedy specifickým »nájmem práva«, nikoli nájmem nemovitostí, které tvoří honitbu. Povinnost obce zveřejnit záměr podle ustavení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se přitom vztahuje na případy, kdy má obec v úmyslu prodat, pronajmout, vypůjčit, darovat nebo směnit nemovitý majetek, nikoli právo myslivosti, které je spojené s honitbou. V popsaném případě proto není povinností obce jakožto člena honebního společenstva, aby před tím, než honební společenstvo pronajme honitbu, zveřejnila záměr podle § 39 odst. 1 zákona o obcích. Obec přitom může příslušné pozemky ve svém vlastnictví, které jsou součástí honitby, i nadále využívat včetně jejich pronájmu jako věci podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (samozřejmě v rozsahu neodporujícímu příslušným předpisům, tedy včetně zákona o myslivosti), neboť její vlastnické právo k honebním pozemkům jejich začleněním do honitby takový úkon nevylučuje.

Na popsaném závěru nic nemění ani skutečnost, že o uzavření smlouvy na nájem honitby musí podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o myslivosti rozhodnout valná hromada (nedošlo-li k převodu této pravomoci na honební výbor), na níž by zástupce obce jakožto člena společenstva spolurozhodoval, neboť, jak bylo výše uvedeno, v daném případě jde o nájem honitby, tedy o »svěření výkonu práva myslivosti« na honebních pozemcích, a nikoli o pronájem těchto pozemků k užívání. Kromě toho pronajímatelem honitby je honební společenstvo jakožto samostatná právnická osoba a nikoli obec, která je jen jeho členem, a proto by ani nebylo možné hovořit ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích o »záměru obce«.

Popsaný závěr platí i v případě, pokud by obec byla sama držitelem honitby a z tohoto titulu by honitbu (tj. právo myslivosti) pronajímala.

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *