01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvyšování DPH obcím příliš nepomůže, spíše je poškodí...

Přes všechny řeči o tom, jak spolu musí »dýchat« rozpočty státu, krajů a obcí, se zdá, že přinejmenším v případě výběru daně z přidané hodnoty (DPH) to platit nebude. Stát změnou sazeb DPH napřesrok i v dalším bude na této dani (patrně) vybírat více. Avšak předvídavě a pro jistotu v rámci rozpočtového určení daní (RUD) obcím (i krajům) dopředu sníží jejich podíl na celkovém inkasu DPH.

A je vcelku jedno, na co stát (eventuální) vyšší výběr DPH použije. Zkrátka jej použije. Možná na důchodovou reformu, i když nejen zlí jazykové, například ve Svazu měst a obcí (SMO) ČR, ale rovněž mezi ekonomy tvrdí, že »všechno je jinak«.

PŘÍJMY SE PŘINEJMENŠÍM ZBRZDÍ, VÝDAJE SE URČITĚ ZVÝŠÍ

Nové vedení SMO ČR v čele s kladenským primátorem Ing. Danem Jiránkem v tiskové zprávě vydané bezprostředně po svém zvolení praví: »Svaz sestavil z dostupných údajů srovnání dopadů do příjmů všech stupňů veřejných rozpočtů. Při stoprocentně přesných odhadech dotčených daňových příjmů zaznamenají obce a kraje v příštím roce pokles zdrojů, zatímco státní rozpočet meziroční přírůstek, neboť na speciální důchodový účet se odvádí méně, než je předpokládaný výběr ze zvýšené (snížené) sazby DPH.«


Předseda SMO Ing. Dan Jiránek dodává: »Růst snížené sazby daně samozřejmě ovlivní také výdajovou stranu rozpočtů samosprávy. Zřejmě nastane zvýšení výdajů na městskou hromadnou dopravu, opravy bytového fondu, svoz odpadů a pochopitelně zesílí i tlak na zvýšení příspěvků na provoz zřizovaných organizací, například škol, školních jídelen, knihoven apod.«

Větší města už teď kvůli úpravám DPH odhadují zvýšení svých výdajů do deseti milionů korun. Ale třeba v případě Brna Ministerstvo financí samo hovoří o zvýšení jeho výdajů o 65 mil. Kč a v případě Ostravy to má být asi o 47 mil. Kč více na výdajové straně rozpočtu.

MINISTERSTVO TLUMÍ VÁŠNĚ

Pokud jde o korekci podílu obcí a krajů na inkasu DPH od příštího a přespříštího roku (obcím má dosavadní podíl 21,4 % napřesrok činit 19,93 % a v roce 2013 19,9 %), mluvčí Ministerstva financí (MF) Ing. Jakub Haas sděluje: »Záměrem navržené korekce výše podílu obcí (krajů) na DPH je to, aby se pozitivní fiskální dopad navrhované změny sazby daně z přidané hodnoty projevil výlučně ve státním rozpočtu. S dopady na výdajovou stranu rozpočtů se budou muset obce a kraje vyrovnat (o kompenzacích v souvislosti se zvýšenými výdaji se neuvažuje), stejně jako orgány státní správy. Ministerstvo financí požádalo o sdělení odhadovaných dopadů na rozpočty, neboť potřebnými údaji pro kvantifikaci samo nedisponuje. Získaná data jsou ale nesrovnatelná co do výše i způsobu vyčíslení, a jsou tedy jen orientační (některé kraje vyčíslily dopad v několika desítkách mil. Kč, jiné i ve stovkách mil. Kč).«

KRÁTKÝ VÝLET DO ŘÍŠE FANTAZIE A NÁVRAT DO REALITY

Mluvčí Ministerstva financí na náš dotaz také uvedl, jaké by obce a kraje mohly mít v letech 2012 a 2013 přírůstky z očekávaného zvýšeného inkasa DPH, pokud by jim dosavadní podíly zůstaly zachovány. Obce by si tak podle jeho vyjádření v příštím roce polepšily celkem o 4,5 mld. Kč a v roce následujícím pak o 4,8 mld. Kč. U krajů by zvýšené inkaso v roce 2012 činilo celkem 1,9 mld. Kč, o rok později 2,0 mld. Kč.

SMO ovšem poukazuje na nezpochybnitelný fakt, že poslední dobou se zvyšuje nejistota daňového inkasa. Napříklada během letošního prvního čtvrtletí většina obcí zaznamenala meziroční pokles svých daňových příjmů. Pokladní plnění daňových příjmů za letošní květen vyznělo ve srovnání s předchozími měsíci už lichotivěji, Leč šestimiliardový nárůst, který v květnu potěšil veřejné rozpočty jako celek, SMO přisuzuje zejména změně uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu. »Jestli se daňové přiznání za březen sestavovalo ještě podle původní úpravy, od dubna už nebylo možné uznávat doklady, kteé plátce obdržel po skončení měsíce,« upozorňuje Svaz.

Nechme si tedy zajít euforii. Notabene, když Ing. Jakub Haas na náš dotaz, zda může obce a kraje uklidnit alespoň zprávou, že letos, ale ani příští rok, neřkuli v roce 2013, jejich příjmy z inkasa DPH - a celkové příjmy minimálně neklesnou pod úroveň roku 2010, připomněl, že státní rozpočet se vypracovává na budoucí období - a jelikož od data vypracování státního rozpočtu do doby, kdy je známa skutečnost odhadovaných dat, uplyne více než rok, vždy se může predikovaná částka daňových příjmů ve státním rozpočtu lišit od skutečně vybraných příjmů ex post.

DAŇOVÉ PŘÍJMY BY SE MĚLY MEZIROČNĚ ZVÝŠIT

Mluvčí MF nicméně dodal: »Pokud jde o predikci příjmů obcí z DPH na rok 2011, odhadujeme, že meziroční nárůst bude zhruba 2,2 %, přičemž v roce 2012 je stanoven odhad meziročního nárůstu příjmů obcí z DPH na přibližně 3,5 %. V případě celkového inkasa daňových příjmů obcí (zahrnující sdílené daně i ostatní daňové příjmy obcí) lze sdělit, že v roce 2011 očekáváme meziroční nárůst o asi 2,5 % a v roce 2012 o zhruba 2,6 %.«

Položili jsme poslední otázku, zda by nebylo rozumnější počkat na rok 2012 a až z jeho reálných výsledků určit inkaso DPH i případné dopady daňových změn na obecní rozpočty. A teprve pak, až od roku 2013, provést eventuální zásah do RUD, včetně možného snížení podílu obcí a krajů na inkasu DPH? Ing. Jakub Haas odpověděl: »Po vyhodnocení všech možností považujeme za nejvhodnější variantu, která byla navržena. Nevýhoda vámi uváděné je ta, že by nešlo zajistit závazek vlády převést vyšší inkaso na účet důchodové reformy již v roce 2012, neboť by část výnosu směřovala obcím a krajům. Navíc bylo nutno kalkulovat s délkou legislativního procesu.«

 

Kdyby se od příštího roku obcím nesnížil jejich podíl na inkasu DPH, přišly by si napřesrok navíc asi o 4,5 mld. Kč.

 

V čem pro obce vidíte největší rizika vyplývající z úprav DPH?

Jan Kolář, starosta Krásné Lípy (3600 obyv.), okr. Děčín: Uvedenou problematiku samozřejmě sleduji s velkou pozorností, ale i s obavami. Ve velikostní kategori naší obce je již dnes velmi složité zajistit i jen základní provoz obce, natož investiční aktivity,včetně nutného spolufinancování k dotačním projektům. Reagovat na změny sazby DPH, které nastávají v průběhu roku, je velmi složité, a to jak na straně příjmové, tak výdajové. Pokud nedojde, alespoň jak zatím slyšíme, ke kompenzacím v příjmové části, bude to velmi nepříjemné. Zvláště v situaci, kdy stát přenáší na obce stále nové a další povinnosti. Letos počítáme s provozními přílmy ve výši zhruba 48 mil. Kč, příjem z DPH činí 12,5 mil. Kč. Z tohoto poměru jasně vyplývá výrazná citlivost rozpočtu města na jakoukoli změnu v této oblasti.

 

Mgr. František Lukl, starosta Kyjova (12 000 obyv.), okr. Hodonín, místopředseda SMO ČR: Změny sazeb DPH vnímám dvojnásobně rizikově. V první řadě dojde ke zvýšení výdajů námi zřizovaných příspěvkových organizací, a to v souvislosti se zvýšením cen dodávek tepla, vodného nebo potravin pro školní jídelny apod. U výdajů na školství se bude jednat až o plný nárůst na úrovni 4%. Samotným obcím se zvýší výdaje na svoz odpadu, opravy a udržování či výdaje na městskou dopravu. U města naší velikosti počítáme s nárůstem o 2 mil. Kč. Zásadně proto nelze souhlasit ani s úpravou podílu sdíleného celostátního výnosu DPH v příštím roce z dnešních 21,4 % na navrhovaných 19,93 %. Obce se budou potýkat nejen s nárůstem zmiňovaných výdajů, ale jistě dojde i k poklesu inkasa daně z příjmu, a to kvůli kompenzacím pro občany v podobě zvýšených slev. Řešením může být pouze komplexní změna rozpočtového určení daní navýšením objemu sdílených daní o dotační prostředky, rozšířením kritérií o počet žáků škol a navýšením spektra sdílených daní o výnos ze spotřebních daní.

Ivan Dost, starosta Mikulovic (2750 obyv.) , okr. Jeseník: Změna sazby DPH v letech 2012 a 2013 a dále se dotkne všech rozpočtů obce, včetně jí zřízených organizací. Zmírnění dopadu vidím ve změně rozpočtového určení daní, která by měla odrážet výši změny sazeb DPH. Dopady na rozpočty obce odhaduji pro rok 2012 v řádu zhruba 0,7 mil. Kč a v roce 2013 přibližně 1,1 mil. Kč.

 

 

 

Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutova (50 000 obyv.), místopředseda SMO ČR: Stát opět hodil městům klacek pod nohy. Poprvé, když z nich udělal plátce DPH, a podruhé, když po nich od příšrího roku bude chtít, aby platila DPH za stavební firmy. Tento krok se velice negativně promítne do cen staveb, ať už jsou financovány z jakékoliv dotace. Stavby se pro rozpočet města zdraží o 20 %. Pokud se nic nezmění, je to nepřijatelné. Byla nastavena pravidla, v jejichž rámci jsme získali dotace, nastavili si cashflow - a nyní se stane DPH neuznatelným nákladem, který budeme muset krýt z rozpočtu. Chomutov je plátcem DPH již několik let. Za celou dobu na to jen doplácí. Město totiž většinu svých činností provádí jako výkon veřejné správy a nemá téměř nárok na uplatnění ani odpočtu DPH. Tuto daň čistě odvádíme do státního rozpočtu a nemáme možnost si téměř nic odečíst. Další výdaje padnou na administrativu s tím spojenou. Do rozpočtu města se rovněž promítne sazbová novela zákona, která navýší výdaje města a příspěvkových organizací. Města a jejich občané nemohou trpět za to, že stát není schopen si ohlídat řádné odvody DPH. Jako města jednoznačně požadujeme, aby stát změnil pravidla tak, aby DPH bylo i nadále ve vztahu k dotačním titulům uznatelným výdajem.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down