Zahajuje unikátní výzva na podporu zakládání energetických společenství

Díky finančním prostředkům Národního plánu obnovy Ministerstvo životního prostředí otevírá ojedinělou výzvu z Národního programu Životní prostředí. Ta má podpořit zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v ČR.

Na tiskové konferenci 10. listopadu v Praze a na následném on-line semináři téhož dne pro představitele obcí a měst ministr životního prostředí Petr Hladík oznámil, že ještě letos 1. prosince bude otevřena dvoukolová soutěžní výzva k podpoře minimálně 40 záměrů na založení energetických společenství (ES). Celková alokace výzvy činí 98 mil. Kč, dotace může dosahovat až 3 mil. Kč.

Z tiskové konference s ministrem Petrem Hladíkem k podpoře zakládání energetických společenství; foto: Ivan Ryšavý

Petr Hladík v té souvislosti připomněl, že „do roku 2030 potřebujeme navíc energii z obnovitelných zdrojů zpětinásobit a k tomu nám pomůže komunitní energetika, což nám přinese energetickou bezpečnost, soběstačnost a svobodu“.

ADRESÁTI VÝZVY NA PODPORU ENERGETICKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Nová výzva je určena pro veřejný sektor (zejména obce a jimi založené spolky jako dobrovolné svazky obcí, mikroregiony apod.), podnikatelský sektor (pouze fyzické osoby podnikající, malé a střední podniky), sektor domácností (zejména vlastníci nebo nájemníci bytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, bytová družstva, SV) a občanský sektor (zejména spolky, církve, nadace apod.)

Petr Hladík k tomu poznamenal: „Členové ES mají zájem společně sdílet přínosy efektivnějšího spotřebovávání energie ze síťových, ale zejména z lokálních obnovitelných zdrojů energie, a budou určitým způsobem také sdílet náklady na výrobu energie z těchto zdrojů. Způsob sdílení je nutné před založením energetického společenství připravit a smluvně zakotvit. Může se to zdát jako drobná podpora, ale jde o docela hodně kroků, které je potřeba promyslet a administrativně připravit.”

ZÁLOHY AŽ 60 % CELKOVÉ DOTACE

Výzva je určena na podporu zakládání energetických společenství, konkrétně na zpracování podkladových materiálů, proškolení a činnost koordinátora a na další související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství.

Podle slov ministra Petra Hladíka dohromady lze poskytnout finanční podporu ve výši až 90 % pro subjekty, kteří nejsou plátci DPH, což platí zejména pro veřejný a občanský sektor. Pro plátce DPH může být výše podpory 70 %. „Zálohově je navíc možné získat až 60 % celkové dotace. Zbytek po vyúčtování a doložení podkladových materiálů,“ doplnil ministr.

Finanční podpora je rozdělena do čtyř kategorií podle náročnosti založení energetického společenství:

* Kategorie 1 – ES sektoru domácností (ES zahrnující pouze odběrná místa v objektech se způsobem využití rodinný a (nebo) bytový dům), podpora až 0,6 mil. Kč.

* Kategorie 2 – ES veřejného nebo občanského sektoru (ES, kde jsou jeho členové stejným typem subjektů podle části 3 výzvy), podpora až 1,5 mil. Kč

* Kategorie 3 – ES kombinace různých sektorů: veřejného, podnikatelského, občanského a domácností (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů podle části 3 výzvy), podpora až 1,5 mil. Kč.

* Kategorie 3+ – ES kombinace různých sektorů a působící na větším území (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů podle části 3 výzvy a zároveň kde dané ES působí na území minimálně 3 sousedících obcí s rozšířenou působností), podpora až 3 mil. Kč.

VÝŠE DOTAČNÍ PODPORY PRO ENERGETICKÁ SPOLEČENSTVÍ

Podpora se v rámci jednotlivých kategorií sčítá. „Pokud budou v kategorii 1 zapojeny do energetického společenství například dva bytové domy s celkem 40 odběrnými místy a 10 rodinných domů bude podpora celkem 380 000 Kč (40 x 5000 + 2x 40 000 + 10x10 000). Jestliže budou v daném projektu ES tři různé způsoby využití stavby (například škola, ČOV, bytový dům) a dva typy žadatelů s vazbou na odběrné místo (například obec a SVJ), pak projekt v kategorii 3 získá podporu celkem 1 700 000 Kč (3x 300 000 + 2x 400 000),“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žadatelé budou předkládat záměry a podávat žádosti ve dvoukolové soutěžní výzvě.  

* První kolo pro předkládání záměrů na vytvoření energetického společenství bude otevřeno od 1. prosince 2023 od 10:00 do 31. ledna 2024 do 15:00. Výběr záměrů k postupu do druhého kola bude zajištěn MŽP.

* Druhé kolo pro podávání žádostí o podporu bude vypsáno až po vyhodnocení záměrů z prvního kola. Druhé kolo již bude administrovat SFŽP ČR.

„Žádost lze podat před, v průběhu i po realizaci energetického společenství. V prvním kole budou předkládány projektové záměry. Ty budou hodnoceny podle 12 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Do druhého kola by mělo postoupit minimálně 40 projektů, přesný počet se bude odvíjet od kvality projektů a výše požadované podpory. Projekty doporučené hodnoticí komisí k podpoře budou moci podat již vlastní žádost o podporu. Podání a administrace projektu probíhá kompletně on-line přes portál AIS SFŽP na adrese zadosti.sfzp.cz,“ uvedl Petr Valdman.

Projekty budou hodnoceny podle záměru a budou se jim přidělovat body v kvantitativních i kvalitativních kritériích. Minimální výsledná bodová hranice pro postup je 30 bodů. Do kvantitativních kritérií patří nákladovost projektu, jeho velikost a komplexnost záměru. V kvalitativních kritériích se bude hodnotit kvalita záměru, opatření ke snížení energetické náročnosti objektů, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukládání energie a řízení jejího využití, zkušenost s provozováním OZE, participativní tvorba ES a jeho strategická vize.

DALŠÍ INFORMACE

Podporované projekty musejí být realizovány do 31. prosince 2025 a mohou zahrnovat pouze způsobilé výdaje vynaložené po 1. lednu 2022.

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na jeho webiových stránkách. Žadatelé mohou také získat informace prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách programu www.narodniprogramzp.cz/kontaktni-formular/, případně mohou kontaktovat příslušné krajské pracovníky SFŽP ČR nebo MŽP.

Dotační titul se opírá zejména o novelu energetického zákona (známá jako Lex OZE 2) , která v polovině listopadu. Předpokládá se, že do doby skutečného založení podpořených budoucích energetických společenství bude novela zákona v platnosti.*

O energetických společenstvích jsme psali například zde: https://moderniobec.cz/novela-energetickeho-zakona-zamirila-k-pripominkovani-ma-umoznit-vznik-energetickych-spolecenstvi/, zde: https://moderniobec.cz/svaz-moderni-energetiky-nabizi-obcim-manual-jak-posilit-energetickou-nezavislost/ nebo zde: https://moderniobec.cz/o-krok-blize-komunitni-energetice-sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-podporuje-novelu-energetickeho-zakona-lex-oze-ii-bez-prekazek-pro-male-vyrobce/ .

/zr/

Ilustrační obrázek: web MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down