Rozbor popelnic odhalil, že obyvatelé Jablonce mají v třídění odpadu rezervy

Jablonec nad Nisou ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., pravidelně provádí rozbory složení směsného komunálního odpadu Jablonečanů. Složení odpadu ukazuje, že občané města mají ještě velké rezervy ve třídění.

V sídlištní zástavbě v Jablonci nad Nisou bylo z celkového množství odpadu v černém kontejneru uloženo pouze 51 % směsného odpadu, zbylých 49 % byly komodity, které lze vytřídit, recyklovat a materiálově využít. V případě tzv. venkovské zástavby (tj. zástavby rodinných domů) byl poměr 67 % směsného odpadu a 33 % vytříditelných složek.

„Přestože se celkové množství vytříděného odpadu v Jablonci oproti minulým letům postupně zvyšuje, roste i množství směsného komunálního odpadu. V roce 2023 skončilo v černých popelnicích a kontejnerech o 50 tun odpadu více oproti roku 2022,“ říká Lenka Opočenská, náměstkyně pro životní prostředí a strategii.

Jablonečané platí poplatek za odpad na základě skutečně vyprodukovaného množství směsného komunálního odpadu, tedy čím více odpad vytřídí, tím méně zaplatí. „Z výsledků rozborů vyplývá, že na 100 černých kontejnerů se stejným obsahem s týdenním vývozem na sídlištích musíme počítat s finanční ztrátou zhruba milionu korun na odměnách od společnosti EKO-KOM, a. s.,“ konstatuje Lenka Opočenská s tím, že náklady za provoz městského systému odpadového hospodářství jsou výrazně vyšší, než město vybere na poplatcích za odpady od občanů a získá na odměnách od společnosti EKO-KOM, a. s. Proto musí odpadové hospodářství poměrně významně dotovat.

Co obsahoval směsný komunální odpad

„V popelnicích a kontejnerech se nachází velké množství odpadu, který je možné vytřídit a následně recyklovat. Zarážející je např. velké množství plastů. Přitom žluté kontejnery jsou před každým panelovým domem a rodinné domy mají vlastní nádoby na třídění. Srovnání průměrné skladby směsného komunálního odpadu (SKO) v Jablonci nad Nisou v roce 2023 ze sídlištní a venkovské zástavby je uvedeno v grafu,“ uvádí náměstkyně.

Graf - Obsah odpadů

Z rozboru SKO vyplynulo, že v obou typech zástavby tvoří jednu z nejvýznamnějších složek spalitelný odpad, ale rozdíl je v množství bioodpadu. „Významně větší podíl bioodpadu nalézáme v sídlištní zástavbě. To je dáno jednak menší možností využití bioodpadu oproti venkovské zástavbě, kde mohou obyvatelé snáze kompostovat, ale také neochotou obyvatel bioodpad vytřídit, jak nám ukazuje velmi nízká zaplněnost hnědých popelnic umístěných ve vybraných lokalitách sídlištní zástavby. Ve venkovské zástavbě byl naopak velký podíl podsítné frakce, což je dáno zejména vysokým obsahem popela v zimních měsících,“ připomíná Lenka Opočenská.

Velký podíl zejména bioodpadu, ale i papíru, plastů, skla a kovů v SKO ukazuje, že někteří Jablonečané odpad netřídí tak, jak by měli. Tím však porušují obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Třídění odpadu je totiž zákonná povinnost každého občana, nikoli dobrovolná aktivita.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down